demonstrationer utan polistillstånd

Svar på skriftlig fråga 2002/03:1074 besvarad av

Händelser

Inlämnad
2003-06-06
Anmäld
2003-06-06
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2003-06-13
Svar anmält
2003-09-16

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 13 juni

Svar på fråga 2002/03:1074 om demonstrationer utan polistillstånd

Justitieminister Thomas Bodström

Johan Löfstrand har frågat mig om jag avser att verka för att befintlig lagstiftning ska tolkas så att demonstranter som inte har tillstånd ska kunna avlägsnas av polisen.

Det är en grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle att människor kan uttrycka sina uppfattningar genom att demonstrera. Den principen ska vi värna om. Samtidigt är det viktigt att demonstrationer genomförs enligt de regler som samhället demokratiskt har beslutat om.

Enligt ordningslagen (1993:1617) får en demonstration som huvudregel inte anordnas utan tillstånd. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar en demonstration utan tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Polisen har alltså rätt att ingripa mot den som anordnar en demonstration utan tillstånd, såväl i samband med demonstrationen som i efterhand.

Polisen får dock inte upplösa en demonstration enbart på den grunden att tillstånd inte har sökts. I lagen anges emellertid en rad andra situationer där polisen får inställa eller upplösa en demonstration. Sådana situationer kan vara när en demonstration hålls i strid med ett avslag om tillstånd eller strider mot ett förbud som polisen har meddelat. Polisen får enligt lagen även upplösa en demonstration om det uppkommer svårare oordning vid själva demonstrationen, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten medför avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken.

Enligt polislagen (1984:387) får polisen avvisa eller avlägsna en enskild person, till exempel i ett demonstrationståg, om han eller hon stör den allmänna ordningen. Polisen ska självklart också ingripa om någon i ett demonstrationståg begår brott, till exempel hets mot folkgrupp eller skadegörelse.

Enbart det faktum att demonstranterna i fråga inte har demokratiska åsikter eller att enskilda demonstranter gör sig skyldiga till exempelvis skadegörelse, är alltså inte tillräckliga skäl för att upplösa en demonstration.

Min uppfattning är att gällande regelverk på ett väl avvägt sätt värnar demonstrationsfriheten samtidigt som det tillgodoser de krav som måste ställas på allmän ordning och säkerhet. Jag har således inte för avsikt att verka för att polisen ges större möjligheter att upplösa en demonstration som hålls utan tillstånd.

Skriftlig fråga 2002/03:1074 av Löfstrand, Johan (s) (undefined 2003-06-06)

den 6 juni

Fråga 2002/03:1074

av Johan Löfstrand (s) till justitieminister Thomas Bodström om demonstrationer utan polistillstånd

I samband med första maj så anordnades det flera olika demonstrationer runtom i landet. De allra flesta av dessa arrangemang hade tillstånd för sina demonstrationer. Men på vissa håll genomfördes det demonstationer utan tillstånd. Ett sådant exempel är i Norrköping där Nationaldemokraterna hade en demonstration utan tillstånd. Demonstationen avlöpte utan något bråk eller andra problem.

Dock var det många som var skakade efter demonstrationen då den genomfördes utan tillstånd och även om demonstranterna inte hade några symboler på sig eller uttalade några främlingsfientliga åsikter så gick manifestationen att relatera till nazism då alla hade uniform och marscherade vilket naturligtvis skapade ett främlingsfientligt intryck.

Denna demonstation och även vissa andra, till exempel reclaim the street-demonstrationen i Stockholm, genomfördes utan tillstånd vilket gjorde att polisen hade svårt att planera och organisera sitt arbete. Polisen i Norrköping hävdade efteråt dessutom att de inte kunde ingripa även om det saknades tillstånd.

Jag vill inte på något sätt inskränka demonstrationsfriheten men jag anser att det borde vara tydligare regler. Varför ska man annars söka polistillstånd?

Min fråga till justitieministern blir därför om han avser att verka för att befintlig lagstiftning ska tolkas så att demonstranter som inte har tillstånd ska kunna avlägsnas av polisen.

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.