Till innehåll på sidan

Beredskap gällande kemikalier till vattenrening och avlopp

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1270 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


N2020/01215/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1270 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Beredskap gällande kemikalier till vattenrening och avlopp

Marléne Lund Kopparklint har frågat inrikesministern hur han ämnar arbeta för att säkerställa Sveriges försörjning gällande kemikalier till vattenrening och avlopp i dag och i framtiden.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och nödvändigt för att bibehålla de grundläggande samhällsfunktionerna i vårt land. För att upprätthålla dricksvattenförsörjning och avloppsrening krävs, förutom tillgång till bland annat el och personal, också ett antal kemikalier som används i beredningsprocessen vid vattenverken. Vissa kemikalier måste finnas tillgängliga kontinuerligt för att klara av produktion och leverans av ett säkert dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Under normala förhållanden fungerar kemikalieförsörjningen väl, men den kan påverkas vid svåra eller långvariga störningar i nationella och internationella varuflöden med mera.

Det är kommunerna som ansvarar för att tillhandahålla VA-tjänster som en del av den kommunaltekniska försörjningen. Eftersom livsmedelsförsörjningen inklusive dricksvatten, är samhällsviktig verksamhet har regeringen under krisen till följd av covid-19 haft regelbundna möten med bland annat ansvariga myndigheter, branschorganisationer, företag och dricksvattensektorns viktigaste aktörer för att samordna och stödja. Dessa möten har präglats av en konstruktiv hållning och stor samarbetsvilja. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten finns det för närvarande inte någon brist eller några leveransproblem för de kemikalier som behövs för vatten- och avloppsrening.

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–2020 ska planeringen för civilt försvar återupptas. Som tidigare har aviserats planerar regeringen att lämna en försvarspolitisk proposition hösten 2020. Propositionen kommer bland annat att behandla den fortsatta inriktningen för det civila försvaret för perioden 2021–2025. Försörjningstryggheten avseende kemikalier för dricksvattenproduktion är en betydelsefull fråga i den kommunala kontinuitetsplaneringen och i planeringen inom såväl krisberedskap som civilt försvar.

Stockholm den 6 maj 2020

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga 2019/20:1270 av Marléne Lund Kopparklint (M) (Besvarad 2020-04-28)

Fråga 2019/20:1270 Beredskap gällande kemikalier till vattenrening och avlopp

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Coronakrisen har gett en tydlig bild av bristerna inom svensk beredskap. Men det är inte första gången vi varnas. Skogsbränder och extremväder som har påverkat livsmedelsproduktionen har tidigare visat på problem och utretts. Det är viktigt att vi agerar på de rekommendationer som ges, så att Sverige står bättre rustat inför nästa kris. För den kommer. Även om vi inte vet hur den ser ut eller vilken form den kommer att ta.

Det är inte bara brist på skyddsutrustning och vissa läkemedel som vi i kristider behöver åtgärda. Tillgången på kemikalier för vattenrening och avlopp har också visat sig kunnat bli bristfällig. Sverige behöver därför öka sin självförsörjningsgrad rejält. Vi behöver ha en högre beredskap att försörja befolkningen, inte bara med sjukvårdsartiklar och skyddsmateriel utan också med livsmedel, drivmedel, medicin och kemikalier med mera. Beredskapsplanen för det ovan beskrivna väcker självklart frågor, exempelvis vilket underlag regeringen utgått från när man under rådande coronakris menar att man har fullgod försörjning av kemikalier för rening av dricksvatten. Hur länge då? Att det finns beredskap för detta är fundamentalt. Det måste upparbetas en ny typ av strategisk plan för lagerhållning på flera olika områden och bättre samsyn och samverkan mellan myndigheter och näring för att bidra till en fullgod beredskapsplan för Sverige.

Med hänvisning till ovan blir därför min fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur ämnar statsrådet arbeta för att säkerställa Sveriges försörjning gällande kemikalier i dag och i framtiden?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.