Till innehåll på sidan

Återkallelse av svenskt medborgarskap

Svar på skriftlig fråga 2019/20:501 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX



Svar på fråga 2019/20:501 av Maria Malmer Stenergard (M)
Återkallelse av svenskt medborgarskap

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om regeringen avser att utreda möjligheten att återkalla svenskt medborgarskap, t.ex. från svenskar som stridit för Islamiska staten eller begått brott mot mänskligheten.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det följer av 2 kap. 7 § regeringsformen. För att införa en möjlighet till återkallelse av medborgarskap skulle därför en grundlagsändring krävas.

Återkallelse av medborgarskap på grund av handlingar som allvarligt skadar statens vitala intressen är tillåten enligt folkrätten, men endast om personen i fråga även har ett annat medborgarskap. En möjlighet till återkallelse av medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap skulle betyda att det svenska medborgarskapet blir villkorat för dem. Det svenska medborgarskapet skulle därmed inte längre vara lika för alla.

Att frångå principen om att medborgarskapet är lika för alla skulle innebära genomgripande förändringar av den svenska medborgarskapsrätten. I likhet med andra grundlagsändringar bör en sådan förändring stödjas av en bred majoritet i riksdagen för att genomföras. Så är inte fallet idag, och regeringen har därför inte för avsikt att ta några initiativ i denna fråga.

Stockholm den 4 december 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga 2019/20:501 av Maria Malmer Stenergard (M) (Besvarad 2019-11-28)

Fråga 2019/20:501 Återkallelse av svenskt medborgarskap

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt Säkerhetspolisen kan Turkiet komma att skicka tillbaka svenska medborgare som har stridit för Islamiska staten (Expressen, den 19 november). Den irakiske försvarsministern, som även är svensk medborgare, utreds nu för brott mot mänskligheten (Åklagarkammaren, den 25 november). 

Detta väcker flera frågor. En handlar om kommittédirektiv 2019:70, om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap. Enligt regeringens direktiv får inte utredaren föreslå grundlagsändringar. 

För att införa en möjlighet att återkalla svenskt medborgarskap krävs det grundlagsändringar. Moderaterna vill göra det möjligt att återkalla medborgarskap om en person begår allvarliga brott mot staten, till exempel genom terrorbrott eller andra grova brott, eller om medborgarskapet beviljats på oriktiga uppgifter. Folkrätten tillåter det, och flera andra europeiska länder har sådana bestämmelser. Utredningens direktiv borde därför utvidgas till att även föreslå grundlagsändringar. 

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att utöka direktivets omfattning till att även utreda möjligheten att återkalla svenskt medborgarskap?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.