En uppväxt fri från våld

Statens offentliga utredningar 2022:70

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2022 70
En uppväxt fri från våld
En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn
Volym 1
Betänkande av Utredningen En uppväxt fri från våld
Stockholm 2022
SOU 2022:70
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
ISBN
978-91-525-0524-3
(tryck)
ISBN
978-91-525-0525-0
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet
Regeringen beslutade den 29 april 2021 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag till en samlad nationell strategi för att före-

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.