e-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle

Statens offentliga utredningar 2005:119

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Sammanfattning

En tydlig vision om den moderna sammanhållna offentliga förvaltningen har presenterats av regeringen i anslutning till tankarna på en
24-timmarsmyndighet
och i direktiven till Delegationen. Visionen har varit en bärande grund i Delegationens arbete.
E-tjänster
är en av hörnstenarna och syftar till att uppfylla medborgarnas och företagens förväntan om en kundorienterad verksamhet som är resultatinriktad och ger valmöjligheter.

Begreppet
e-tjänster
inbjuder till ett rikt associationsflöde. I kapitlet ”Vad är offentliga e- tjänster” presenterar Delegationen sin definition: ”Med
e-tjänster
menas tjänster som levereras med elektronisk kommunikation”.
E-tjänster
innefattar i denna definition möjlighet att använda olika servicekanaler som telefonservice,

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.