Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden

Skrivelse 2022/23:24

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-29
Bordlagd
2022-11-29
Hänvisad
2022-11-30
Motionstid slutar
2022-12-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:24

Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i

Skr.

migrationsärenden

2022/23:24
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 24 november 2022
Ulf Kristersson
Maria Malmer Stenergard
(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och de rekommendationer som har riktats till regeringen i rapporten Lämpligt biträde med rätt ersättning – hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden (RiR 2022:14). Riksrevisionens övergripande slutsats är att hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden fungerar bra i flera avseenden, men att den inte är ändamålsenlig i alla delar. Riksrevisionen rekommenderar

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.