Redovisning av skatteutgifter 2019

Skrivelse 2018/19:98

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-10
Bordlagd
2019-04-10
Hänvisad
2019-04-11
Motionstid slutar
2019-04-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse

2018/19:98

Redovisning av skatteutgifter 2019

Regeringens skrivelse

2018/19:98

Redovisning av skatteutgifter 2019

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 april 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2019. I del två diskuteras skatteutgifter

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.