Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021

Skrivelse 2022/23:30

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-06
Bordlagd
2022-12-06
Hänvisad
2022-12-07
Motionstid slutar
2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:30

Redovisning av användningen av hemliga

Skr.

tvångsmedel under 2021

2022/23:30
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 1 december 2022
Ulf Kristersson
Gunnar Strömmer
(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för hur bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål har tillämpats under 2021. Regeringen redogör också för hur lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning har tillämpats under året. Även tillämpningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott redovisas.

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.