Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018

Skrivelse 2018/19:103

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Statsrådsberedningen
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-03-19
Bordlagd
2019-03-26
Hänvisad
2019-03-27
Motionstid slutar
2019-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018

Regeringens skrivelse 2018/19:103

Kommittéberättelse – kommittéernas

Skr.

verksamhet under 2018

2018/19:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2019

Stefan Löfven

Hans Dahlgren (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2018/19:103

Innehållsförteckning

Inledning

................................................................................................

10

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ

som redovisas i kommittéberättelsen under år 2018 ......................

14

1

Statsrådsberedningen

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.