Visering för svenskiranier

Skriftlig fråga 2022/23:546 av Ola Möller (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-11
Överlämnad
2023-04-12
Anmäld
2023-04-13
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Många svenskiranier upplever stora problem när deras i Iran boende föräldrar söker visum till Sverige. I regel nekas föräldrarna visum. Familjerna hänvisas då till att träffas i tredje land i stället. Skälet är enligt uppgift att det inte är säkerställt att föräldrarna avser att återvända till Iran. I många fall finns en väldokumenterad historia av att föräldrarna gång efter gång har återvänt efter att viseringstiden löpt ut. Ändå ifrågasätts föräldrarnas intentioner. 

I Tyskland finns ett garantisystem där mottagaren av besöket tar ansvar för uppehälle och återvändande av den som mottagit viseringen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

Avser statsrådet att agera för att möjliggöra för svenskiranier att träffa sina föräldrar i Sverige och skulle ministern i så fall kunna tänka sig ett liknande system som det tyska?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:546 besvarad av Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Ju202 3 /00908 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:546 av Ola Möller (S)
Visering för svenskiranier

Ola Möller har frågat mig om jag avser agera för att förenkla för svenskiranier att i Sverige träffa föräldrar bosatta i Iran och om jag i sådant fall skulle kunna tänka mig ett system med viseringsgarantier liknande det tyska.

Svenska ambassader och generalkonsulat är självständiga myndigheter och regeringen kan därför inte kommentera de bedömningar och avväganden som görs i enskilda viseringsärenden. Myndigheterna tillämpar det EU-gemensamma regelverket i handläggningen av viseringsansökningar, dvs. unionens viseringskodex. En individuell bedömning görs av varje ansökan, bland annat utifrån sannolikheten att den sökande återvänder innan viseringen löpt ut. En försämrad säkerhetssituation liksom den vi ser i Iran påverkar, av uppenbara skäl, en sådan bedömning. Regeringen har i dagsläget ingen avsikt att använda möjligheten till undantag från huvudregeln (Schengenviseringar) genom att utfärda nationella viseringar för medborgare från Iran. Kommissionens har uppmanat till restriktivitet vad gäller nationella viseringar och jag delar i grunden den bedömningen. Vidare vill jag lyfta fram att specialregler för enskilda länder inte rimmar med regeringens ambition att bedriva en generell och rättvis viseringspolitik.

Stockholm den 19 april 2023

Maria Malmer Stenergard

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.