Till innehåll på sidan

Växande skulder till följd av höga elpriser

Skriftlig fråga 2021/22:1909 av Angelica Lundberg (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-09-05
Överlämnad
2022-09-06
Besvarad
2022-09-14
Sista svarsdatum
2022-09-14
Svarsdatum
2022-09-14
Anmäld
2022-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Max Elger (S)

 

Läget är nu ekonomiskt mycket besvärligt för många människor, då priserna på insatsvaror som el och bränsle ökat kraftigt. Detta gör att även priset på mat och andra varor stiger. Det varnas för en än mer besvärlig höst och vinter med höga elpriser, och hushållen uppmanas att ha en buffert på 50 000 kronor för att klara elräkningen. Det är orimligt för många hushåll med så stora marginaler och visar att skulderna hos Kronofogden ökar.

Skuldökningen är 5 procent detta halvår jämfört med samma period föregående år. Mest har elskulderna ökat, med hela 20 procent. Det finns en överhängande risk att allt fler kommer att få svårt att betala el, bränsle och mat och att skuldsättningen ökar än mer.

Att sätta in långvariga åtgärder mot de höga kostnaderna och omgående se till att skapa en tillförlitlig energiförsörjning i Sverige är det viktigaste. Att sänka bränsle- och elkostnaderna och att bort onödiga punktskatter är ett måste. Samtidigt måste insatserna i kommunerna inom skuld- och budgetrådgivning ökas. Vi har länge framhållit vikten av sådana insatser, eftersom behoven är stora, men rådgivningen minskar i kommunerna. I vår egen budget för 2022 satsade vi 129 miljoner kronor för lokal konsumentrådgivning. Nu mer än någonsin är det behövligt att på flera sätt hjälpa medborgarna. Därför förutsätter vi att regeringen sätter in åtgärder.

Med anledning av den överhängande risken för ökad skuldsättning för många svenskar vill jag fråga statsrådet Max Elger:

 

På vilket sätt ska statsrådet agera för att förhindra att de höga el- och bränslepriserna orsakar ännu mer överskuldsättning för svenska hushåll?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1909 besvarad av Statsrådet Max Elger (S)

Fi2022/02541 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1909 av Angelica Lundberg (SD)
Växande skulder till följd av höga elpriser

Angelica Lundberg har frågat mig på vilket sätt jag ska agera för att förhindra att de höga el- och bränslepriserna orsakar ännu mer överskuldsättning för svenska hushåll.

Regeringen arbetar med att förhindra att stigande el- och bränslepriser leder till överskuldsättning på flera sätt. Regeringen arbetar med att stärka hushållens privatekonomi, motarbeta överskuldsättning och med reformer på elmarknaden.

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat priserna på bl.a. el, drivmedel och livsmedel och lett till stigande inflation och räntor. Prisökningarna påverkar de allra flesta hushåll men slår extra hårt mot de med små marginaler. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka hushållen med svag ekonomi, bl.a. höjt barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag, sänkt skatt på drivmedel och bensin samt kompenserat hushåll för höjda elpriser.

Ett omfattande arbete med både akuta och mer långsiktiga åtgärder för att sänka energipriserna pågår både på nationell nivå och inom EU. När det gäller de mycket höga elpriserna har regeringen aviserat omfattande stödåtgärder till hushåll och företag. Regeringen konstaterar också, i likhet med Europeiska kommissionen och övriga medlemsländer i EU, att dagens elmarknadsmodell inte är konstruerad för den krissituation vi nu befinner oss i och deltar aktivt i de diskussioner som nu förs om tillfälliga, akuta åtgärder och om strukturella reformer av EU:s elmarknadsmodell.

Regeringen tar frågan om överskuldsättning på stort allvar och har genomfört en rad åtgärder under senare år för att vända utvecklingen med ökade skulder och hjälpa människor som befinner sig i en utsatt situation. Bland annat beslutade regeringen den 3 november 2021 att ge en särskild utredare ett uppdrag om att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning.

Kommunala budget- och skuldrådgivare har en central roll när det gäller att stötta personer med ekonomiska problem. Budget- och skuldrådgivare finns i alla kommuner och rådgivarna har blivit fler. 2017 fanns det 355 budget- och skuldrådgivare och 2021 hade antalet ökat till 386 stycken. Den genomsnittliga väntetiden till budget- och skuldrådgivningen minskar och ligger enligt Konsumentverkets senaste uppföljning på knappt tre veckor till ett förstabesök. Nu när också trycket ökar på råd om hur konsumenter kan minska elförbrukningen för att klara de högre elpriserna har även den kommunala energi- och klimatrådgivningen en viktig roll att stödja de hushåll, föreningar samt små och medelstora företag som nu upplever oro.

Stockholm den 14 september 2022

Max Elger

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.