Vattenförsörjningen på Öland

Skriftlig fråga 2015/16:1100 av Jan R Andersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-12
Överlämnad
2016-04-13
Anmäld
2016-04-14
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

I stora delar av sydöstra Sverige har grundvattennivåerna under våren legat långt under de normala, och på många håll rapporteras det om rekordlåga nivåer. Öland tillhör de områden som är allra mest utsatta när grundvattenmagasinen inte är tillräckligt påfyllda. Kommer det inte ordentligt med regn före sommaren riskerar stora delar av befolkningen att drabbas av vattenbrist. Hushåll och företag som tar vatten från grunda, grävda brunnar riskerar att få in saltvatten i brunnarna. Inte minst gäller det i områden med långa kuststräckor, som exempelvis Öland.

Under pågående klimatförändringar står Sverige inför stora utmaningar när det gäller frågor som på olika sätt rör vatten. Ofta hamnar diskussionen i hur man ska skydda de områden som påverkas av höjda vattennivåer, medan de som riskerar att drabbas av långvarig vattenbrist hamnar i skymundan.

På kort sikt går det inte att påverka grundvattennivåerna på olika håll i landet, men det finns andra sätt att förbättra tillgången på vatten. Den planerade vattenledningen från Kalmar läns fastland till Öland är en viktig del, men genom ett mer aktivt arbete kan man också hitta fler lokala vattenkällor i de områden där vattentillgången i dag är bristfällig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bidra till att säkra vattenförsörjningen i de områden i landet som riskerar att drabbas av vattenbrist?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1100 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/01054/Nm

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1100 av Jan R Andersson (M) Vattenförsörjningen på Öland

Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bidra till att säkra vattenförsörjningen i de områden i landet som riskerar att drabbas av vattenbrist.

Jag delar Jan R Anderssons uppfattning att Sverige står inför betydande utmaningar när klimatet förändras. Klimatförändringarna innebär redan i dag att förutsättningarna för en trygg vattenförsörjning påverkas.

Den förra regeringen tillsatte 2013 den så kallade dricksvattenutredning-en med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning, både på kort och på lång sikt. Utredning-en överlämnade förra året sitt delbetänkande ”Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning” och kommer att överlämna sitt slutbetänkande i april i år. I november förra året tillsatte regeringen en utredning om ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat som bl.a. ska ana-lysera hur ansvaret fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda i fråga om att vidta åtgärder för att göra anpassningar till ett gradvis förändrat klimat. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Med detta sagt så vill jag ändå understryka att ett stort ansvar för vatten-försörjningsfrågan ligger på de regionala och lokala planen. Det handlar i grund och botten om ett långsiktigt planeringsarbete för att hushålla med de resurser man har och att hålla nere förbrukningen. Som stöd och underlag i detta planeringsarbete framställs regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner. Utvecklingen inom detta område är positiv och drygt hälften av länen har i dag tagit fram vattenförsörjningsplaner. Bra bedömningar av grundvattnets kvantitativa status behövs, och den positiva utvecklingen där allt fler vattenförsörjningsplaner tas fram på regional och kommunal nivå behöver fortsätta.

Flera län har inlett en kontinuerlig nivåövervakning i större grundvatten-förekomster men fortfarande saknar många kommunala grundvattentäkter vattenskyddsområde. I dag nås inte miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Regeringens bedömning är att ytterligare insatser behöver vidtas för att nå målet. En större hänsyn till grundvattnet behöver tas brett i sam-hället. Att ha ett avrinningsområdesperspektiv för att tillgodose flera in-tressen är viktigt, och något som även den parlamentariska Miljömåls-beredningen konstaterar i sitt betänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten.

Stockholm den 20 april 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.