VAB-utredningen

Skriftlig fråga 2022/23:728 av Isabell Mixter (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-30
Överlämnad
2023-05-31
Anmäld
2023-06-01
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

En utredning om regelverket kring tillfällig föräldrapenning tillsattes av den tidigare regeringen 2020. Utredningens slutbetänkande (SOU 2022:31) lämnades i juni 2022. Syftet med översynen var att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, samt att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar och stärka möjligheterna till kontroll.

En del av uppdraget bestod i att lämna förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg om egenvård för ett barn med kronisk sjukdom. I denna del lämnades den 1 juni 2021 delbetänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41).

För många föräldrar är framför allt förslaget om möjligheten till tillfällig föräldrapenning för introduktion av personal i skolan för att kunna vårda barnet oerhört angeläget. Det rör bland annat föräldrar till barn med kroniska sjukdomar, till exempel diabetes. Många diabetesföräldrar vittnar om att de tvingas avstå från förvärvsarbete för att introducera skolpersonal i omvårdnad av barnet utan ersättning.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att vissa av utredningens förslag, såsom möjlighet till tillfällig föräldrapenning för introduktion av skolpersonal i omvårdnad av barnet, kan komma på plats så snart som möjligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Avser statsrådet att gå vidare med utredningen Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB, och när kan vi om så är fallet förvänta oss att regeringen kommer fram med ett förslag?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:728 besvarad av Statsrådet Anna Tenje (M)

S2023/ 01828 Socialdepartementet Äldre- och socialförsäkringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:728 av Isabell Mixter (V)
VAB-utredningen

Isabell Mixter har frågat mig om jag avser gå vidare med utredningen Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB, och om så är fallet när man kan förvänta sig att regeringen kommer fram med ett förslag.

Föräldraförsäkringen och inte minst den tillfälliga föräldrapenningen är av stor betydelse för att förvärvsarbetande föräldrar ska få ihop sin vardag. VAB-utredningen (S 2020:14) har lämnat förslag som kan tänkas underlätta för föräldrar som har ett stort behov av den tillfälliga föräldrapenningen. Det gäller t.ex. föräldrar till barn som nyligen har fått diabetes.

Utredningens delbetänkande VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41) och slutbetänkande Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) har remissbehandlats och bereds nu vidare i Regeringskansliet. Samtidigt är arbetet för att motverka bidragsbrott och minska fusk högt prioriterade och drivs på bred front av regeringen.

Det finns skäl att stärka valfriheten och att öka förutsättningarna att kombinera familjeliv och högt arbetskraftsdeltagande.

Stockholm den 7 juni 2023

Anna Tenje

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.