Till innehåll på sidan

Utvisning av utländsk arbetskraft med goda arbetsvillkor

Skriftlig fråga 2017/18:1613 av Christian Holm Barenfeld (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-08-14
Överlämnad
2018-08-15
Besvarad
2018-08-29
Sista svarsdatum
2018-08-29
Svarsdatum
2018-08-29
Anmäld
2018-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

De senaste åren har vi löpande kunnat läsa om hur personer från länder utanför EU som har arbetstillstånd och arbete i Sverige får sitt arbetstillstånd indraget och tvingas lämna sitt arbete och Sverige, och därmed får hela sin livssituation sönderslagen samtidigt som Sverige förlorar viktig kompetens.

Utvecklingen är allvarlig för Sveriges och svenska företags konkurrenskraft. Under sommaren kom till exempel beskedet att Scania stoppar rekryteringen av personer från länder utanför EU på grund av Migrationsverkets tolkningar av regelverket för arbetstillstånd.

I Karlstad kunde vi i NWT den 9 augusti läsa om Robert som mister sitt arbetstillstånd och ska utvisas efter mer än fyra år i Sverige där han jobbat, haft lön och betalat skatt. Enligt tidningen beviljades han först arbetstillstånd och fick detta förnyat efter två år, men när han efter fyra år ansökte om permanent uppehållstillstånd fick han avslag från såväl fack som Migrationsverket som godkänt de tidigare avtalen. Motiveringen ska ha varit att han i genomsnitt tjänat 154 kronor mindre än vad han enligt kollektivavtal skulle ha tjänat per månad före skatt. Detta korrigerades av arbetsgivaren då denne blev uppmärksammad på detta, och i dag ska han ha en lön som uppgår till betydligt mer än lönerna enligt gällande kollektivavtal. Ytterligare skäl till avslaget ska vara att han har jobbat för mycket, haft för lite semester och gjort fler arbetsinsatser än dem som specificerats i anställningsavtalet. För alla som någon gång arbetat i ett mindre företag är detta ett helt naturligt förfarande.

Dessvärre är Robert inte ensam. Det finns många exempel på hårt arbetande, skattebetalande personer som arbetskraftsinvandrat till Sverige för att senare avvisas. Detta är oroväckande för såväl Sverige som den enskilde, och sänder konstiga signaler till både berörda personer, övriga svenskar och omvärlden.

Flit borde löna sig. Att vi utvisar dem som arbetar och gör rätt för sig samtidigt som vi ger amnesti åt många tusentals asylsökande som inte arbetar och som i flera instanser bedömts sakna asylskäl är inte rätt.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Heléne Fritzon:

 

Anser statsrådet att det är rimligt att enskilda straffas med indraget arbetstillstånd och utvisning endast på grund av små misstag från arbetsgivarens sida, och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med dessa problem?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1613 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)Ju2018/04027/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1613 av Christian Holm Barenfeld (M)
Utvisning av utländsk arbetskraft med goda arbetsvillkor

Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag anser att det är rimligt att enskilda straffas med indraget arbetstillstånd och utvisning endast på grund av små misstag från arbetsgivarens sida, och vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med dessa problem.

Jag har i tidigare svar på frågor från riksdagsledamöter tydliggjort att regeringen anser att varken enskilda arbetstagare, eller arbetsgivare, ska drabbas orimligt hårt om arbetsgivaren har begått ett mindre misstag. Det är viktigt att reglerna för arbetskraftsinvandring är förutsägbara och tydliga, så att fel inte uppstår. Samtidigt är det viktigt att inte ha regler som leder till lönedumpning eller som underlättar för oseriösa arbetsgivare att fuska med anställningsvillkoren.

Regeringen har gjort åtskilligt för att åtgärda situationen. 1 december 2017 trädde en regeländring ikraft som gör det möjligt för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren, utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd, har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. Detta var ett första steg mot en lösning.

Regeringen har även givit en utredare i uppdrag att lämna förslag som ska göra det möjligt att rätta mindre, icke uppsåtliga, misstag efter det att Migrationsverket påpekat brister i villkoren, även då bristerna uppstått under en tidigare arbetsgivare. Utredaren överlämnade promemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64) i december 2017.

Samtidigt har Migrationsöverdomstolen genom två nya vägledande domar i december 2017 tydliggjort att Migrationsverket ska göra en helhetsbedömning av om villkoren varit uppfyllda. Den 26 juni i år publicerade Migrationsverket en rättslig kommentar om hur domarna påverkar myndighetens rättstillämpning och handläggning när det gäller uppehållstillstånd för arbete. Statistik från Migrationsverket visar vidare att antalet beviljade förlängningar av uppehållstillstånd ökat markant efter Migrationsöverdomstolens vägledande domar. Under det gångna halvåret har exempelvis 99 procent av it-arkitekter och systemvetare som vill fortsätta arbeta i Sverige beviljats förlängning efter prövning i sak.

Mot denna bakgrund och med anledning av de synpunkter som inkommit i samband med remissförfarandet av Ds 2017:64 kommer regeringen till hösten att utvärdera om det trots den nya praxisen finns kvarstående problem och hur de i sådana fall bör lösas i lagstiftningen.

Stockholm den 22 augusti 2018

Heléne Fritzon

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.