Utökad jaktvapengarderob

Skriftlig fråga 2015/16:1006 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-18
Överlämnad
2016-03-18
Anmäld
2016-03-22
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Besvarad
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Intresset för olika former av jakt ökar vilket ökar behovet av olika typer av vapen, exempelvis kombigevär, drilling eller gevär med grövre kaliber för jakt på storvilt. Dagens lagstiftning tillåter en jaktvapengarderob på fyra plus två vapen, det vill säga fyra vapen samt ytterligare två om du har särskilda skäl. Att motivera varför du som jägare ska ha ytterligare vapen kan dock vara krångligt eftersom regelverket kan upplevas som otydligt.

Precis som med en vanlig licensansökan är det Polismyndigheten som handlägger ärenden om de sista två vapnen. Det skapar en extra arbetsbörda för licenshandläggare. Kravet på särskilda skäl för ett femte och ett sjätte vapen i en jaktvapengarderob bör därför tas bort för att underlätta för både jägare och Polismyndigheten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att ta initiativ till att förenkla processen för jägare att skaffa ett femte och ett sjätte vapen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1006 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/02463/L4

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1006 av Sten Bergheden (M) Utökad jaktvapengarderob

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att förenkla processen för jägare att skaffa ett femte och ett sjätte vapen.

Den s.k. vapengarderoben utgör ett riktmärke för hur många vapen en person kan anses ha behov av. För den som har avlagt jägarexamen anses behovet normalt sett motsvara fyra jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen, om det inte finns omständigheter som talar för att sökanden behöver fler vapen än så. Tillstånd till fler än sex jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen, får beviljas endast om sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen.

En viktig utgångspunkt i vapenlagstiftningen är principen att tillstånd till innehav av skjutvapen inte ska beviljas annat än när det är motiverat med hänsyn till ändamålet och sökandens behov av vapen. Det är sökanden som ska visa detta behov. Det är sedan Polismyndigheten som i första hand har ansvaret för att i varje enskilt ärende göra en samlad bedömning av om förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Det är emellertid viktigt att Polismyndighetens hantering av vapentillstånd är enhetlig och effektiv i landet. Regeringen har därför gett myndigheten i uppdrag att bl.a. säkerställa detta. Uppdraget ska slutredovisas den 1 mars 2017.

Stockholm den 29 mars 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.