Uthålliga korvettoperationer

Skriftlig fråga 2015/16:619 av Allan Widman (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-13
Överlämnad
2016-01-13
Anmäld
2016-01-14
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sveriges fem korvetter av Visbyklass utgör en icke obetydlig andel av vår samlade marina förmåga. Det bör inte uteslutas att en framtida underrättelseoperation i fredstid eller nationella beredskapsuppgifter i svenska farvatten skulle behöva pågå under längre tid än ett par veckor.

Visbyklassen konstruerades för den dåvarande svenska modellen för nationellt försvar med värnplikt. Dubbla besättningar bemannade med en blandning av kontinuerligt tjänstgörande och reservister ger en bättre uthållighet jämfört med en enda besättning per fartygsindivid med bara yrkesofficerare och yrkessjömän. Inom ramen för det svenska värnpliktsförsvaret fanns befattningar med högst 72 timmars inställelsetid på mobiliseringsplatsen.

 

Vilka åtgärder ämnar försvarsminister Peter Hultqvist vidta så att Visbyklassens fem fartyg kan bemannas med dubbla besättningar, bägge innehållande också reservister?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:619 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00048/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:619 av Allan Widman (L) Uthålliga korvettoperationer

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta så att

Visbyklassens fem fartyg kan bemannas med dubbla besättningar, bägge

innehållande också reservister.

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020. Regeringen fattade den 25 juni 2015 beslut om inriktning för Försvarsmaktens verksamhet under försvarsinriktningsperioden.

För att öka fartygsförbandens tillgänglighet i fredstid och beredskap för intagande av höjd beredskap förstärks de sjögående förbanden med motsvarande två extra besättningar samt ett antal ytterligare extra befattningar som fördelas på förbanden. Därutöver tillkommer ytterligare sex besättningar i syfte att bemanna sjöstridsflottiljens bojbåtar. Försvarsmakten har framfört att marinstridskrafterna totalt tillförs ca 170 personalrader i krigsorganisationen. Utökningen av antalet fartygsbesättningar ökar uthålligheten och medger ökad tid till sjöss.

Försvarsmakten avgör hur de tillförda personalresurserna ska fördelas på förbanden så att den operativa effekten för sjöstridskrafterna höjs. Kraven på sjöstridskrafterna avseende beredskapsnivå och operativ effekt förutsätter hög tillgänglighet, vilket åstadkoms bäst med kontinuerligt tjänstgörande personal.

Stockholm den 20 januari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.