Upphävande av investeringsavtal

Skriftlig fråga 2019/20:1015 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-02-26
Överlämnad
2020-02-27
Anmäld
2020-03-03
Svarsdatum
2020-03-04
Sista svarsdatum
2020-03-04
Besvarad
2020-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Efter en dom i EU-domstolen i mars 2018 ska alla så kallade investeringsavtal mellan EU-länder upphävas. EU-kommissionen har med anledning av domslutet inlett en process där man uppmanar EU-länderna att häva de investerarskyddsklausuler som finns mellan EU-länderna. EU-kommissionen tolkar domslutet som att även den investerarskyddsklausul som finns inom ramen för det internationella energifördraget (International Energy Charter) är otidsenlig och ska upphävas mellan EU-länder. Detta är ett mycket välkommet agerande, enligt Vänsterpartiets mening.

I ett svar till EU-parlamentariker Martin Schirdewan den 13 september 2018 (fråga E-003998/2018) säger EU-kommissionen att kravet på att upphäva investerarskydd även kan appliceras på den pågående tvisten där svenska Vattenfall stämt den tyska staten. Som jag tolkar det anser alltså kommissionen att Vattenfall inte längre kan stämma den tyska staten med Internationella energifördragets investerarskyddsklausul som grund.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Har EU-kommissionen kontaktat den svenska regeringen angående Vattenfalls stämning av den tyska staten med Internationella energifördragets investerarskyddsklausul som grund och med anledning av EU-domstolens dom, och vad har i så fall den svenska regeringen svarat på detta?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1015 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)Utrikesdepartementet

Statsrådet Hallberg

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1015 av Jens Holm (V) Upphävande av investeringsavtal

Jens Holm har frågat statsrådet Hans Dahlgren om EU-kommissionen har kontaktat den svenska regeringen angående Vattenfalls stämning av den tyska staten med Energistadgefördragets investerarskyddsklausul som grund och med anledning av EU-domstolens dom i mars 2018, och vad den svenska regeringen i så fall har svarat på detta. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Till att börja med vill jag understryka att Vattenfall AB är ett kommersiellt bolag vars verksamhet ska bedrivas med affärsmässighet. I enlighet med svensk aktiebolagsrätt är det Vattenfall AB:s styrelse och ledning som ansvarar för bolagets operativa verksamhet och att tillvarata dess intressen. Frågan om eventuell kompensation för Tysklands beslut att avveckla sin kärnkraft och med vilka rättsmedel kompensation söks är därför ett ansvar för Vattenfall AB:s styrelse och ledning.

Vad gäller frågan om investeringsskyddsavtal mellan EU-länder är medlemsstaterna eniga om att det förhandsavgörande EU-domstolen meddelade i mars 2018, Achmea-domen, som handlade om skiljeklausulen i ett bilateralt investeringsskyddsavtal mellan Nederländerna och Slovakien, bör omsättas genom att medlemsstaterna säger upp sina EU-interna bilaterala investeringsskyddsavtal. Däremot anser Sverige och flera andra medlemsstater att det på inget sätt är uppenbart att Achmea-domen ska tolkas så att också EU-intern tvistlösning mellan investerare och stater under Energistadgefördraget – ett multilateralt fördrag som i flera avseenden skiljer sig från bilaterala investeringsskyddsavtal – är oförenlig med EU-rätten. Frågan om EU-intern tvistlösning under Energistadgefördraget är för närvarande föremål för rättslig prövning i Svea hovrätt. Regeringen anser att det vore olämpligt att föregå denna prövning och är inte beredd att i avvaktan på att rättsläget klargörs göra några utfästelser avseende den EU-interna tillämpningen av Energistadgefördraget.

EU-kommissionen har inte kontaktat den svenska regeringen angående den pågående tvisten mellan Vattenfall AB och Tyskland. Sveriges ståndpunkt vad gäller Achmea-domens eventuella följdverkningar för Energistadgefördraget är väl känd och framgår bland annat i den gemensamma deklaration Sverige och andra medlemsstater gjorde den 16 januari 2019 om konsekvenserna av Achmea-domen.

Stockholm den 4 mars 2020

Anna Hallberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.