Till innehåll på sidan

Turkiets villkor för kurderna i norra Irak

Skriftlig fråga 2001/02:1492 av Andersson, Marianne (c)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-08-09
Besvarad
2002-08-23
Anmäld
2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 9 augusti

Fråga 2001/02:1492

av Marianne Andersson (c) till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets villkor för kurderna i norra Irak

Kurderna i norra Irak har skapat en, om än ofullständig, demokratisk organisation som förtjänar all uppmuntran, särskilt i beaktande av de omgivande ländernas brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. De strävar mot autonomi och visst självstyre inom Irak. Kurderna i norra Irak har under en tid uttryckt farhågor för vad som ska hända dem om sanktionerna mot Irak skulle upphöra, vilket varit föremål för behandling och debatt i riksdagen. Det finns många argument mot ett, som det verkar, annalkande amerikanskt anfall mot Irak. Ett av dem är ytterligare ett hot mot kurdernas demokratiska experiment. Det är att Turkiet, med ett absolut motstånd till varje form av kurdisk administration i norra Irak, villkorar sitt eventuella samarbete med USA om Irak. Turkiets inställning förefaller oförenlig med folkrätten och är självfallet en moraliskt förkastlig ståndpunkt. Det får inte bli så att USA i sin iver att störta Saddam Hussein faller till föga och raserar möjligheterna för kurderna i norra Irak att utforma sin framtid.

Sverige bör i diskussionen om Irak i EU, i diskussioner med Turkiet och bilateralt med USA starkt poängtera skyddet för kurderna i norra Irak.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

På vilket sätt avser regeringen att arbeta för att den begynnande demokratin i norra Irak ska säkras även vid ett eventuellt amerikanskt anfall mot denna region?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:1492 besvarad av

den 22 augusti

Svar på fråga 2001/02:1492 om Turkiets villkor för kurderna i norra Irak

Utrikesminister Anna Lindh

Marianne Andersson har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att arbeta för att den begynnande demokratin i norra Irak ska säkras även vid ett eventuellt amerikanskt anfall mot denna region.

Sverige stöder kurdernas begränsade självstyre i norra Irak, som överenskommits mellan den irakiska centralmakten i Bagdad och de båda organisationerna KDP och PUK. Samtidigt erkänner Sverige Iraks suveränitet, som även omfattar de norra delarna av landet.

Den svenska regeringen känner stark solidaritet med det kurdiska folket. Vi välkomnar den demokratiseringsprocess som har påbörjats i norra Irak de senaste åren och stöder på olika sätt den ekonomiska och sociala utvecklingen i området. Det är angeläget att kurderna ges möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. Kurderna, liksom andra minoriteter, har rätt att ha ett eget kulturliv, utöva sin religion och använda sitt eget språk.

Jag har stor förståelse för den kurdiska civilbefolkningens oro inför framtiden och risken för fortsatta övergrepp från Saddam Husseins regim. FN:s säkerhetsråd har i resolution 688 från 1991 fördömt förtrycket mot kurderna och har sedan dess fortsatt att följa frågan. Skydd för mänskliga rättigheter och värnande om den irakiska civilbefolkningen i hela Irak är centrala element i FN:s och EU:s agerande gentemot Irak.

FN:s säkerhetsråd har en central roll när det gäller att avgöra vilka eventuella insatser som kan komma att krävas för att skydda befolkningsgrupper i Irak när sanktionerna väl hävs. Självklart måste även skydd av kurderna, liksom andra etniska minoriteter, ingå i säkerhetsrådets överväganden.

Sverige är den fjärde största bidragsgivaren till den av FN upprättade vaktstyrkan UNGCI, som ger assistans åt internationell personal som arbetar med humanitära program i norra Irak. Sedan 1991 har vi givit vaktstyrkan totalt 100 miljoner kronor i bidrag. Vi har även tagit initiativ i FN till att andra länder ska bidra eller höja sina bidrag till UNGCI.

Det finns således en stor beredskap för att överväga lämpliga åtgärder, om det behov av skydd som Marianne Andersson hänvisar till skulle kunna uppstå. Jag har även berört frågan i samtal med representanter för såväl KDP som PUK vid ett flertal tillfällen. Sverige kommer att fortsätta samarbetet med FN, och kommer inom internationella fora att aktivt verka till stöd för den demokrati som utvecklas i norra Irak.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.