Till innehåll på sidan

Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

Skriftlig fråga 2005/06:2013 av Johnsson, Jeppe (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-08-15
Besvarad
2006-08-28
Besvarad
2006-08-29
Svar anmält
2006-10-02
Anmäld
2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 15 augusti

Fråga 2005/06:2013 av Jeppe Johnsson (m) till finansminister Pär Nuder (s)

Tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling 

Vid halvårsskiftet 2004 genomförde Tullverket sin senaste stora omorganisation. Detta innebar att de tidigare regionledningarna ersattes med tre så kallade kompetenscentrum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Då den nya organisationen sjösattes, genomfördes samtidigt en kraftig besparing.

I Blekinge reducerades personalen till ungefär hälften jämfört med före omorganisationen. I Blekinge har vi intensiv och ökande färjetrafik från både Karlskrona och Karlshamn till länderna på andra sidan Östersjön.

Sedan omorganisationen har antalet beslag minskat drastiskt. Tidigare gjordes mycket stora beslag av inte minst narkotika vid färjorna i Blekinge. Med nuvarande resurser och bemanning har tullen inga möjligheter att bevaka och beivra insmugglingen av narkotika i den utsträckning som vi medborgare har rätt att kräva om vi på allvar vill ta itu med och stävja användningen av droger.

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta för att ge tullen i Blekinge de resurser som krävs för att på ett bättre sätt hindra den illegala införseln av droger och annat illegalt gods?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2013 besvarad av

den 28 augusti

Svar på fråga 2005/06:2013 om tullens resurser för att hindra narkotikasmuggling

Finansminister Pär Nuder

Jeppe Johnsson har frågat mig vad jag avser att göra för att ge Tullverket de resurser som krävs för att på ett bättre sätt hindra den illegala införseln av droger och annat illegalt gods i Blekinge.

Inledningsvis vill jag säga att jag delar frågeställarens uppfattning om vikten av att på ett effektivt sätt hindra den illegala införseln av droger och annat illegalt gods till Sverige. Detta kommer också till uttryck genom Tullverkets regleringsbrev där bekämpningen av narkotikasmuggling ges fortsatt högsta prioritet. I syfte att ytterligare stärka gränskontrollen beträffande illegala varor har Tullverket under 2006 tilldelats ett extra anslag om 25 miljoner kronor.

Problemet, så som frågeställaren beskriver det, ligger i det faktum att Tullverket i sin senaste omorganisation valt att omfördela de personella resurserna i Blekinge. Detta beslut baserades på den förändring av arbetssituationen som utvidgningen av EU medförde och innebar en neddragning av främst klareringspersonal och administrationspersonal. Det är Tullverket som har att avgöra hur verksamheten ska organiseras och hur resurser ska fördelas inom organisationen. Myndigheten avgör var de resurser den förfogar över gör mest nytta för att uppfylla de mål som riksdag och regering fastställt.

Tullverket har informerat mig om att narkotikabeslagen i landet visserligen har minskat till antal men att den sammanlagda mängden beslagtagen narkotika har ökat. Detta gäller för hela landet och är inte unikt för Blekinge. Tullverket har vidare meddelat mig att insatta resurser och utförda kontroller under första halvåret 2006 ligger i nivå med motsvarande period åren 2004 och 2005.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.