Trålgränsen i Kattegatt

Skriftlig fråga 2023/24:922 av Andrea Andersson Tay (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-05-20
Överlämnad
2024-05-21
Anmäld
2024-05-22
Svarsdatum
2024-05-29
Sista svarsdatum
2024-05-29
Besvarad
2024-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Tidningen Sveriges Natur har nyligen granskat den översyn av trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt som gjordes av dåvarande Fiskeriverket 2003. Syftet med översynen var att flytta ut trålgränsen för att skydda fiskbestånd och lekområden. Normalt dras trålgränsen med utgångspunkt från baslinjen, men i Kattegatt utgick i stället gränsdragningen från något som benämns som kust- eller strandlinjen.

Denna kust- eller strandlinje finns inte dokumenterad hos vare sig Havs- och vattenmyndigheten eller EU eller i internationella avtal. Resultatet av arbetet blev inte heller någon generell utflyttning av trålgränsen i Kattegatt. I stället flyttades gränsen i stora delar av området in mot land. Skyddet för fiskbestånden i området har alltså blivit sämre i och med förändringen, tvärtemot vad som utlovades.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Avser ministern att agera med anledning av de uppgifter som framkommit gällande trålgränsen i Kattegatt, och i så fall hur?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:922 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

Svar på fråga 2023/24:922 Trålgränsen i Kattegatt

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Svar på fråga 2023/24:922 av Andrea Andersson Tay (V) Trålgränsen i Kattegatt

Andrea Andersson Tay har frågat mig om jag avser att agera med anledning av de uppgifter som framkommit i tidningen Sveriges Natur gällande trålgränsen i Kattegatt, och i så fall hur.

Jag kan konstatera att dåvarande Fiskeriverket genom en föreskriftsändring 2004 har anpassat trålgränsen i Kattegatt till den kustlinje som definieras i Kattegattavtalet från 1932 som reglerar Sveriges och Danmarks tillträde att fiska i varandras vatten samt till EU:s gemensamma fiskeripolitik där detta avtal har införlivats.

Jag har ingen anledning att betvivla att dåvarande Fiskeriverkets ambition med 2004 års föreskriftsändring var att uttolka trålgränsen respektive kustlinjen så noggrant som möjligt med dåtidens teknik och att man gjorde detta i enlighet med gällande regelverk och avtal. Jag konstaterar också att föreskrifterna från 2004 innebar att Fiskeriverket utvidgade förbudet mot bottentrålning i stora områden där det tidigare varit tillåtet att tråla innanför trålgränsen i Kattegatt och att en reviderad trålgräns alltså inte inneburit en utökad möjlighet att bedriva bottentrålning i området.

Jag förutsätter att Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för sitt uppdrag implementerar trålgränsen på ett korrekt sätt och att myndigheten i sin pågående översyn av trålgränsen längs hela Sveriges kust gör korrigeringar om myndigheten finner att förutsättningarna har förändrats eller att tolkningar av avtal eller lagstiftning behöver uppdateras.

 

 

 

Stockholm den 29 maj 2024

 

 

 

Peter Kullgren

 

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.