Till innehåll på sidan

Trafikverkets kommunikation kring färjan mellan Håkansta och Norderön

Skriftlig fråga 2014/15:393 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-04-08
Överlämnad
2015-04-09
Anmäld
2015-04-10
Svarsdatum
2015-04-15
Sista svarsdatum
2015-04-15
Besvarad
2015-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

För drygt ett år sedan genomfördes en av Trafikverket upphandlad besiktning av fästena för färjan mellan Håkansta och Norderön. Dessa befanns då vara i stort behov av reparation och upprustning. I samband med detta sänktes maxvikten för transport över färjan till 4 ton från tidigare 60 ton. Fästena är fortfarande inte åtgärdade.

På Norderön bor 140 bofasta personer. Flera av dessa bedriver olika typer av näringsverksamhet, till exempel hotell och skogsbruk. I samband med en storm nyligen fälldes många träd, som nu ligger och väntar på transport. Sommarsäsongen är normalt en viktig turistsäsong för ön. Men varken de stockar som ligger på ön och väntar på bortforsling eller de turistbussar som är i startgroparna för att föra ut turister kan röra sig så länge färjan inte är öppen för tyngre last.

Det mest frustrerande för näringsidkarna på ön är bristen på information och kommunikation från den ansvariga myndigheten, Trafikverket. Det kan inte ge besked om när problemen ska vara åtgärdade och har inte heller gett besked om dispens för att åtminstone kunna frakta bort de stockar som annars går till spillo. De berörda känner att de inte får svar och att deras problem inte tas på allvar av myndigheten.

 

Vad avser statsrådet Anna johansson att göra för att kommunikationen mellan Trafikverket och berörda näringsidkare ska fungera även i glesbygd?

Svar på skriftlig fråga 2014/15:393 besvarad av Anna Johansson (S), statsråd

Dnr N2015/3219/SUBT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:393 av Anna-Caren Sätherberg (S) Trafikverkets kommunikation kring färjan mellan Håkansta och Norderön

Anna-Caren Sätherberg har frågat mig vad jag avser att göra för att kommunikationen mellan Trafikverket och berörda näringsidkare ska fungera även i glesbygd.

Frågan ställs mot bakgrund av att maxvikten för transport på vägfärjan mellan Håkansta och Norderön har sänkts. Sänkningen gjordes efter en besiktning som visade att fästena för färjan var i stort behov av reparation och upprustning.

Anna-Caren Sätherberg beskriver i sin fråga den frustration som näringsidkarna på ön känner över bristen på information från Trafikverket i frågor som knyter an till den sänkta maxvikten för transport på färjan mellan Håkansta och Norderön.

Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att företag ska kunna verka i hela landet. Sveriges vägfärjor utgör en viktig del i ett sammanhängande vägnät och stödjer livsviktig samhällsservice och nödvändiga godstransporter.

Trafikverket färjerederiet bedriver trafik på två olika leder till och från Norderön. Färjeleden Isöleden till Isön på östra sidan, från vilken det finns en vägförbindelse till fastlandet, samt färjeleden Håkanstaleden till Håkansta på västra sidan. Under vintertid utgörs förbindelsen till fastlandet av isvägar.

Enligt uppgift från Trafikverket har Isöleden varit öppen för trafik med full kapacitet under hela den tid som förbindelsen till fastlandet inte utgörs av isvägar.

Trafikverket uppger vidare att reparationsarbetena enligt plan kommer att påbörjas under maj 2015 och de beräknas pågå under cirka 5 veckor.

I Trafikverkets instruktion anges att myndigheten ska inhämta och sprida kunskap och information om bl.a. tillgänglighet och framkomlighet inom sitt ansvarsområde. Jag förutsätter att Trafikverket målmedvetet arbetar för att företag och allmänhet ska få den information de behöver för att kunna planera och agera utifrån förändrade förutsättningar.

Stockholm den 14 april 2015

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.