trafiksäkerheten i Kronobergs län

Skriftlig fråga 2000/01:913 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-03-16
Besvarad
2001-03-22
Anmäld
2001-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 16 mars

Fråga 2000/01:913

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Björn Rosengren om trafiksäkerheten i Kronobergs län

Återigen nås vi av att en dödsolycka inträffat på E 4:an på dess sträckning genom Kronobergs län. Vid detta tillfälle omkom två personer vid en olycka mellan en personbil och en lastbil. Den sträckning där olyckan inträffade har under lång tid diskuterats. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har vidtagits på sträckningen norr om Strömsnäsbruk. Däremot inte söderut, förbi Markaryd ned mot Örkelljunga där E 4:an har en oacceptabelt dålig standard. Eftersom E 4:an både norrut och söderut om nämnda vägsträcka är av motorvägsstandard har trafikanterna svårt att ställa om till den sämre standard som i dag gäller på vägavsnittet. Detta i sin tur verkar medföra en ökad olycksrisk.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att öka trafiksäkerheten på kort och på lång sikt på den angivna vägsträckan mellan Strömsnäsbruk och Örkelljunga?

Svar på skriftlig fråga 2000/01:913 besvarad av

den 22 mars

Svar på frågorna 2000/01:893 om E 4 förbifart Markaryd och Örkelljunga och 913 om trafiksäkerheten i Kronobergs län

Näringsminister Björn Rosengren

Harald Bergström (kd) har frågat mig vad jag avser att göra för att projekt E 4 förbifart Markaryd och Örkelljunga ska påbörjas. Lars Wegendal (s) har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att öka trafiksäkerheten på kort och lång sikt på vägsträckan mellan Strömsnäsbruk och Örkelljunga. Bakgrunden till frågorna är att två personer nyligen omkom vid en frontalkollision på sträckan mellan Markaryd och Strömsnäsbruk. Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang.

Jag och regeringen ser mycket allvarligt på dödsfallen i trafiken. Därför prioriterar regeringen sedan flera år åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Utöver de 4,5 miljarder kronor som finns avsatta för trafiksäkerhetsåtgärder i nationell väghållningsplan omprioriteras under perioden 1999@2003 ca 400 miljoner kronor per år från administration och sektorsuppgifter till fysiska trafiksäkerhetsåtgärder på hela det statliga vägnätet. För att satsningen ska ge bästa effekt på trafiksäkerheten måste varje krona användas där den bedöms ge så stora minskningar av antalet dödade och svårt skadade som möjligt. Vid utgången av år 2000 har t.ex. drygt 200 km landsväg försetts med mitträcke och därmed blivit mötesfri. En av dessa sträckor är E 4 i Ljungby kommun i Kronobergs län, som nyligen byggts om och öppnats som mötesfri väg av liknande typ som man har mycket goda erfarenheter av från E 4 vid Gävle. Dessutom har ca 3 000 km sidoområden åtgärdats sedan 1998 genom att stenar tagits bort, räcken satts upp och branta lutningar åtgärdats. Eftersom de åtgärder som bedöms ha störst positiva effekter på trafiksäkerheten ska genomföras först förskjuts andra åtgärder i tiden.

Sträckan på E 4 förbi Örkelljunga och Skånes Fagerhult ingår i nationell väghållningsplan. Det finns fastställda och lagakraftvunna arbetsplaner för hela sträckan. Regeringen fattade den 21 december 2000 beslut om arbetsplanen för delsträckan Eket@Värsjö. Jag har erfarit att Vägverket avser att påbörja utbyggnaden förbi Örkelljunga år 2002.

Sträckan förbi Markaryd kunde däremot inte prioriteras i nuvarande nationell väghållningsplan. Med den utformning som Vägverket föreslagit när prioriteringen gjordes 1998 var kostnaden för projektet för hög i förhållande till den nytta som det beräknades föra med sig. I december 1998 beslutade regeringen därför att skicka tillbaka arbetsplanen för E 4 förbi Markaryd till Vägverket. Detta gav Vägverket möjlighet att ta fram ett omarbetat förslag. När nuvarande nationell väghållningsplan förnyas ska de åtgärder som bedöms bidra bäst till målen prioriteras. Fördelar och kostnader av att genomföra olika åtgärder vägs då mot varandra. Därför är det ännu för tidigt att uttala sig om när en utbyggnad av E 4 förbi Markaryd bör genomföras. Ett väl utformat förslag som ger goda effekter på trafiksäkerheten till rimliga kostnader bör dock ha goda möjligheter att prioriteras tidigt i nästa plan.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.