tomträtter

Skriftlig fråga 1999/2000:900 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2000-05-08
Anmäld
2000-05-16
Besvarad
2000-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 8 maj

Fråga 1999/2000:900

av Annelie Enochson (kd) till justitieminister Laila Freivalds om tomträtter

I mars 1990 publicerades tomträttsavgäldsbetänkandet av 1988 års tomträttsutredning (SOU 1990:23). Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bl.a. en motion i riksdagen (1999/45:Bo408) har regeringen därefter dels i februari 1997, dels i december 1998 överlämnat lagrådsremisser. Lagrådet har i det senare fallet yttrat sig i januari 1999. I yttrandet har lagrådet anfört ett antal deltaljsynpunkter men i det hela hälsat "@ @ @ med tillfredsställelse att det nu föreslås förenklingar i metoden att ändra tomträttsavgälder." Efter detta har inget hänt.

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till justitieministern:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta i detta lagstiftningsärende?

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:900 besvarad av

den 25 maj

Svar på fråga 1999/2000:900 om tomträtter

Justitieminister Laila Freivalds

Annelie Enochson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta i lagstiftningsärendet om tomträttsavgäld.

Det finns brister i de nuvarande reglerna om bestämmande av tomträttsavgäld. Således ger reglerna ofta upphov till kraftiga höjningar när avgälden ska bestämmas för en ny period. Dessutom är reglerna ganska komplicerade och de har bidragit till att det har uppstått en hel del tvister på området.

Jag anser därför, liksom många andra, att det finns ett behov av enklare regler. Det enkla är dock inte alltid enkelt att åstadkomma. Många, både fastighetsägare och enskilda tomträttshavare, kommer att beröras av nya regler som också kommer att få stor betydelse under lång tid framåt. Det är därför viktigt att reglerna utformas så att man når en rimlig balans mellan fastighetsägarnas och tomträttshavarnas intressen. Efter det att Lagrådet avgav sitt yttrande har det från såväl fastighetsägar- som tomträttshavarhåll framförts ytterligare synpunkter på förslaget. Beredningen av ärendet fortsätter därför. Jag räknar med att regeringen under hösten kan ta ställning i frågan.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.