Tillgången till apotek i hela Sverige  

Skriftlig fråga 2022/23:800 av Malin Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-16
Överlämnad
2023-06-19
Anmäld
2023-06-20
Svarsdatum
2023-07-03
Sista svarsdatum
2023-07-03
Besvarad
2023-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Det måste finnas offentlig och kommersiell service i hela landet om Sverige ska växa och vara levande. Apoteken är en viktig del av denna service. Den då borgerliga regeringen privatiserade de svenska apoteken år 2009. Som argument för privatiseringen av statlig verksamhet användes att tillgängligheten till apotek i Sverige var sämre än i andra jämförbara länder.

Resultatet av privatiseringen blev en ökad tillgänglighet till en apoteksbutik (dock inte alltid medicin), men bara för dem som bor centralt. Antalet apotek centralt i städer och i köpcentrum har kraftigt ökat på en liten geografisk yta medan många apotek på landsbygden har försvunnit. För att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet finns sedan 2013 ett särskilt bidrag som apotek i glesbygd kan ansöka om. Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

Ser man till min hemkommun Sundsvall så hittar man fyra apotek i Birsta köpcentrum, cirka 10 kilometer utanför stadskärnan, och går du efter Storgatan i Sundsvalls centrum har du tre apotek på samma gata. Men också i Sundsvall är det så att ju längre från centrum man kommer desto färre apotek. Trots glesbygdsbidraget är det få apotek som trots allt finns på landsbygden. I Liden 5 mil utanför Sundsvall finns ett privatägt apotek. De har försämrat öppettiderna successivt sedan samma bolag även öppnat ett apotek i en stadsdel (Nacksta) cirka 6 kilometer från stadskärnan i Sundsvall. De har helt enkelt prioriterat personal till det apotek som ligger centralt. I juli 2022 stängde de sin butik i Liden i en hel månad och hade bara öppet några få dagar i början av augusti. De planerade även för att ha stängt hela september. Efter att engagerade bybor uppmärksammat detta så ändrade de sig.

Nu har byborna blivit tvungna att ta kampen igen. Apoteket i Liden har nu stängt tisdagar och onsdagar, och nu har de meddelat att de ska ha stängt en hel månad veckorna 27–30. Samtidigt som de minskar på sina öppettider får det privatägda apoteket i Liden alltså statligt stöd på flera hundra tusen per år för att ha öppet på glesbygden. Sverige är geografiskt för stort för att helt lämna över samhällsviktig service till marknaden. Detta har vi sett gång på gång och det är befolkningen ute på landsbygden som drabbas eftersom de privata aktörerna inte ser några möjligheter att göra stora vinster där.

Utifrån detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att alla i Sverige har en god tillgång till apotek inom rimligt avstånd och att de privata aktörer som får glesbygdsbidrag faktiskt har öppet under hela året?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:800 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

S2023/ 02027 Socialdepartementet Sjukvårdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:800 av Malin Larsson (S)
Tillgången till apotek i hela Sverige

Malin Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att alla i Sverige har en god tillgång till apotek inom rimligt avstånd och att de privata aktörer som får glesbygdsbidrag faktiskt har öppet under hela året.

Precis som Malin Larsson uppmärksammar finns det sedan 2013 ett statligt stöd för apotek i glesbygd. Ett antal kriterier ska enligt regelverket vara uppfyllda för att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska betala ut ersättning. Ett av dessa kriterier rör apotekets öppethållande.

För apotek vars försäljningsintäkter av läkemedel överstiger 3 miljoner kronor per år ska apotekets lokaler ha varit öppna i genomsnitt minst 20 timmar per vecka. Myndigheten beräknar detta snitt baserat på det öppethållande som apoteket haft under en månad. Bidragets storlek bestäms därefter i förhållande till hur många kalendermånader av kalenderåret som det har bedrivits försäljning av läkemedel till konsumenter i öppenvårdsapotekets lokaler.

Innebörden av detta är att de glesbygdsapotek som har försäljningsintäkter av läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor per år ska ha öppet minst 80 timmar under en månad för att bidrag ska utgå för denna period. Om apoteket haft öppet kortare tid än 80 timmar en månad minskas det totala bidraget med en tolftedel.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har precis beslutat om bidrag för verksamhetsåret 2022. Totalt 40 apotek fick dela på drygt 12 miljoner kronor. Två apotek fick avslag på sina ansökningar. Antalet apotek som får bidrag var det näst högsta sedan bidraget infördes 2013, vilket till stor del förklaras av att kriterierna har justerats från och med verksamhetsåret 2020. Gällande kriterier gör att apotek, som tidigare har fått avslag till följd av att försäljningen av receptförskrivna läkemedel överstigit den tidigare tillåtna nivån, numera får bidrag.

I detta sammanhang kan noteras att av de glesbygdsapotek som fick bidrag för verksamhetsåret 2022 hade två apotek öppet i vart fall 40 timmar respektive sommarmånad medan hela 30 apotek hade öppet i vart fall 80 timmar under respektive sommarmånad.

Stockholm den 3 juli 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.