Tillämpning av penningtvättslagstiftningen

Skriftlig fråga 2022/23:790 av Ali Esbati (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-14
Överlämnad
2023-06-14
Anmäld
2023-06-15
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

I ett granskande reportage på den undersökande journalistiska sajten Blankspot kan man läsa om en svensk bankkund hos Länsförsäkringar som har kontaktats av banken med uppmaningen att utförligt [beskriva] syftet med listade transaktioner. De listade transaktionerna – 170 små sådana över ett antal år – handlar bland annat om prenumerationer (39 kronor per månad) av tidningen Arbetaren, insättningar för inköp/sparande hos bolag drivna av tidningskoncernen ETC (till exempel ETC bygglån) och insättningar för bokinköp från det etablerade brittiska vänsterförlaget Pluto Books. Här finns även insättningar till en nederländsk författare och journalist, känd för att bevaka frågor som berör Kurdistan, och insättningar på sammanlagt 400 kronor till den svensk-kurdiska biståndsorganisationen Röda Solen. Länsförsäkringar har allmänt hänvisat till gällande lagstiftning för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism men kommenterar ingenting gällande det enskilda fallet. Liknande svar har getts av andra storbanker vid frågor från Blankspot. Länsförsäkringar avslutade efter tio dagar den nämnda kundens konto.

Det är mycket anmärkningsvärt om banker i Sverige använder sig av en lagstiftning som syftar till att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering för att kartlägga och godtyckligt och brett svartlista enskildas inköp av tidningar och litteratur eller medlemskap i föreningar. Dessa är grundläggande medborgerliga friheter med historiskt sett starkt skydd i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Niklas Wykman:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att se över risken för kränkningar av åsikts-, press- och föreningsfriheten för vanliga medborgare i samband med bankernas tillämpning av penningtvättslagstiftningen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:790 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M)


Svar på fråga 2022/23:790 av Ali Esbati (V)
Tillämpning av penningtvättslagstiftningen

Ali Esbati har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att se över risken för kränkningar av åsikts-, press- och föreningsfriheten för vanliga medborgare i samband med bankernas tillämpning av penningtvättslagstiftningen.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) – som genomför ett EU-direktiv – syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Enligt penningtvättslagen får en bank inte genomföra en transaktion eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund om banken inte har tillräcklig kännedom om kunden. Att skyldigheten att vidta åtgärder för kundkännedom tas på allvar är mycket viktigt för att penningtvätt och finansiering av terrorism ska motverkas. Hur omfattande åtgärder för kundkännedom som ska vidtas kan variera, där högre risker i princip motiverar mer omfattande åtgärder medan det omvända gäller när riskerna är lägre.

Jag kan som statsråd inte uttala mig om tillämpning av penningtvättslagen i ett enskilt fall eller om huruvida de åtgärder som en bank vidtagit har varit motiverade eller inte.

Jag vill däremot nämna att det inom EU pågår förhandlingar om ett nytt penningtvättsregelverk. Förslaget innebär bl.a. att stora delar av regelverket blir direkt tillämpligt i medlemsstaterna genom en ny EU-förordning och att det bildas en ny EU-myndighet på området. Regeringen har i förhandlingarna bevakat att regelverket ska vara riskbaserat, ändamålsenligt och proportionerligt (2020/21:FPM146) och avser att göra det även i de fortsatta förhandlingarna.

Stockholm den 21 juni 2023

Niklas Wykman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.