Till innehåll på sidan

Tidig kompetenskartläggning av asylsökande

Skriftlig fråga 2015/16:1034 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-29
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06
Besvarad
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

År 2015 kom över 163 000 asylsökande till Sverige. Omkring 150 000 asylsökande inväntar nu beslut om uppehållstillstånd, varav drygt 80 000 personer är i arbetsför ålder. Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut är i nuläget minst ett år och tre månader. I den bedömningen är även enkla ärenden inräknade. 

Moderaterna vill att Migrationsverket ska kartlägga den asylsökandes kompetens från första dagen. Målet med det är att fler ska få chansen att arbeta även under asyltiden. Sedan år 2010 har asylansökande haft möjlighet att jobba direkt. Under år 2015 var det dock endast 494 asylsökande i Sverige som hade ett arbete. Vi vill se till att alla de som kommit, och som inväntar beslut, från dag ett ska få sina kunskaper och förutsättningar för jobb kartlagda. 

I dag finns ett pilotprojekt hos Arbetsförmedlingen gällande kompetenskartläggning för nyanlända som ännu inte har flyttat till den kommun där de i fortsättningen ska bo. Målgruppen för detta projekt är de som har fått uppehållstillstånd och därmed redan varit i Sverige i många månader och i vissa fall i år. Moderaterna menar att jobbförberedande insatser måste komma långt tidigare, redan i den första kontakten den asylsökande har med myndigheter i Sverige. 

Det behöver inte ta särskilt lång tid för handläggarna på Migrationsverket att fråga den asylansökande vad han eller hon kan samt vad han eller hon har för tidigare arbetslivserfarenheter. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att skapa förutsättningar för kompetenskartläggning av asylsökande redan från dag ett?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1034 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00760/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1034 av Elisabeth Svantesson (M) Tidig kompetenskartläggning av asylsökande

Elisabeth Svantesson har frågat mig vad jag avser att göra för att skapa förutsättningar för kompetenskartläggning av asylsökande redan från dag ett.

Regeringen anser att det är angeläget att i större utsträckning ta tillvara den kompetens som många utrikes födda har. I dag är det en låg andel av högutbildade utrikes födda som har ett yrke med rätt kvalifikationsnivå. Regeringen anser också att det är angeläget att väntetiden i anläggningsboende används på ett meningsfullt sätt så att individer ges möjlighet att påskynda inträdet på arbetsmarknaden.

För att ta tillvara tiden efter att uppehållstillstånd beviljats fram till att kommunbosättning sker har regeringen i samband med budgetpropositionen för 2016 avsatt medel för tidiga insatser i anläggningsboende. Som Elisabeth Svantesson noterar har Arbetsförmedlingen under 2015 också haft i uppdrag att bedriva en pilotverksamhet för att utveckla arbetsmetoder som avser tidig fördjupad kartläggning av kompetens och att synliggöra behov av lämpliga fortsatta insatser för nyanlända med uppehållstillstånd som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden. Kartläggningen kan exempelvis vara till nytta för Arbetsförmedlingens arbete med snabbspår in på arbetsmarknaden. Regeringen kommer att analysera erfarenheterna av pilotprojektet och i vilken utsträckning dessa kan användas för att på andra sätt underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden framöver.

Stockholm den 6 april 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.