Till innehåll på sidan

Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Skriftlig fråga 2022/23:930 av Camilla Hansén (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-18
Överlämnad
2023-08-21
Anmäld
2023-08-22
Svarsdatum
2023-09-04
Sista svarsdatum
2023-09-04
Besvarad
2023-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

I Sverige föds cirka 200 barn varje år som har hörselnedsättning eller dövhet, och ungefär lika många får en hörselskada under uppväxten. De allra flesta, 95–98 procent, har föräldrar som är hörande.

Som förälder till barn med dövhet eller hörselnedsättning har man rätt till en grundutbildning i teckenspråk i regi av regionen. Man har också rätt till 240 timmars utbildning under barnets uppväxt (att jämföra med Norges 1 600 timmar). Det motsvarar 30 heldagar, eller 60 halvdagar, alltså en till två månader, och det under en barn- och ungdomstid som sträcker sig till 20-årsåldern. Utbildningen finansieras och följs upp av staten via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). SPSM har framfört att antalet timmar för utbildning behöver ökas för att möta föräldrars olika behov bättre.

Utbildningarna, som ges av olika utbildningsanordnare godkända av SPSM, är mycket uppskattade av deltagarna och utvärderingar visar goda resultat. I juni publicerades SPSM:s utvärdering av utbildningarna som gavs 2022. Hela 70 procent (av 400 svaranden) har blivit bättre på att förstå teckenspråk, 67 procent har blivit bättre på att kommunicera på teckenspråk och 60 procent anger att de använder teckenspråk mer med sitt barn efter kursen.

Deltagarna är extremt nöjda med kurserna: på en tiogradig skala ger 61 procent högsta betyg, och 16 procent ger näst högsta betyg. Andelen som sätter högsta betyg har ökat år för år. Deltagarna lyfter fram kunskapsfokus, lärarnas pedagogiska förmåga och engagemang samt vikten av möten med andra föräldrar och barn i liknande situation som bra saker med utbildningarna. Den viktigaste förbättringen av utbildningarna skulle enligt deltagarna vara mer tid. En förälder beskriver känslan när timmarna tar slut: Jätteläskigt, verkligen jätteläskigt!

I december kommenterade utbildningsminister Mats Persson kravet på fler timmar med att regeringen ska se över systemet och göra det som krävs för att alla barn och föräldrar ska få det stöd de behöver.

Min fråga till utbildningsminister Mats Persson är:

 

Kan ministern säga när översynen av systemet och de åtgärder som krävs för att ge alla barn och föräldrar det stöd de behöver för att lära sig teckenspråk blir klar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:930 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/02405 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:930 av Camilla Hansén (MP) Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Camilla Hansén har frågat mig när översynen av systemet och de åtgärder som krävs för att ge alla barn och föräldrar det stöd de behöver för att lära sig teckenspråk bli klar.

Alla barn och elever i samtliga skolformer ska enligt skollagen (2010:800) ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF) är viktigt för föräldrar som behöver och vill lära sig teckenspråk för att kunna stötta sitt barns utveckling. Alla människor behöver språk för att kunna kommunicera med sin omgivning. Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella sammanhang. Det är värdefullt att som person med hörselnedsättning eller dövhet behärska både svenskt teckenspråk och svenska för att kunna delta aktivt i samhälls- och arbetslivet.

I 3 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar framgår att TUFF ska bestå av påbyggbara kurser om sammanlagt 240 timmar. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) beslutar och betalar ut statsbidrag till utbildningsanordnare som anordnar teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk enligt förordningen.

SPSM har lämnat förslag om ändring i förordning om statsbidrag för teckenspråksutbildning för föräldrar. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 4 september 2023

Mats Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.