Syrgas inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2019/20:1327 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-05-08
Överlämnad
2020-05-11
Anmäld
2020-05-12
Svarsdatum
2020-05-20
Sista svarsdatum
2020-05-20
Besvarad
2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Socialminister Lena Hallengren skriver i sitt svar på den tidigare frågan (1257) av undertecknad att ansvarig läkare alltid avgör efter en medicinsk och medicinsk-etisk bedömning vilka insatser som är lämpliga för varje enskild patient. Därtill ska professionen avgöra vilken behandling som är aktuell på aktuella vårdinrättningar.

Svaret vittnar om att socialministern utgår ifrån att alla covid-19-patienter får hjälp vid en särskild vårdinrättning med tillgång till syrgas. Att många äldre nekas detta är dessvärre ett faktum, då de förpassas till att vara isolerade i hemmet eller på ett äldreboende och aldrig får en chans att åka till ett sjukhus. I stor utsträckning saknas det nämligen syrgas där de sköraste äldre befinner sig, vilket gör att de inte ens kan få den typen av behandling.

Det har inte alltid varit så. I Vårdförbundets tidning Vårdfokus kunde vi redan 2006 läsa om den svidande kritik som läkare riktade mot att syrgas tagits bort på äldreboendena, ofta på initiativ av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i de olika kommunerna. Ett av de huvudskäl som anges är att landstinget, i dag regionen, inte står för kostnaden. Ett annat skäl som anges är en ökad explosionsrisk.

Det är alltså inte huvudsakligen medicinska skäl till att syrgas inte finns att tillgå för alla patienter. Läkartidningen har, som konstaterats i en tidigare fråga, också deklarerat att syrgasbehandling förbättrar överlevnaden och chansen att bli helt frisk vid svår covid-19 samt underlättar vid palliativ behandling. Att kostnaden för syrgas, som i vårdperspektiv är förhållandevis låg, ska stå i vägen för läkare att göra en medicinsk bedömning av enskilda patienter är därmed orimligt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Mot bakgrund av att syrgas tidigare tagits bort från äldreomsorgen, kan vi förvänta oss att ministern och regeringen agerar för att syrgas åter ska bli tillgängligt alternativt säkerställer att boende kan transporteras till en plats där det finns?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1327 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)
Svar på fråga 2019/20:1327 av Markus Wiechel (SD)
Syrgas inom äldreomsorgen

Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen kommer att agera för att syrgas åter ska bli tillgängligt på äldreboenden alternativt säkerställer att boende kan transporteras till en plats där det finns syrgas.

Som jag svarat frågeställaren tidigare i fråga 1192 och 1297 avgör alltid ansvarig läkare efter en medicinsk och medicinsk-etisk bedömning vilka insatser som är lämpliga för varje enskild patient. På vilka vårdinrättningar en viss behandling ska ges avgörs av professionen och vårdens huvudman. Om bedömningen är att en viss behandling är lämplig för en person kan den ges på ett äldreboende om personen bor där, eller så ska han eller hon naturligtvis om det behövs transporteras till en vårdinrättning där denna behandling ges.

Vidare svarade jag Markus Wiechels partikamrat Monika Lövgren förra veckan på fråga 1304, att vi inte har fått några signaler att patienter på äldreboenden inte har fått ta emot en ordinerad behandling på grund av att preparat såsom t.ex. syrgas saknas.

Stockholm den 20 maj 2020

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.