Störningar hos Tele 2 och Comviq

Skriftlig fråga 2018/19:136 av Beatrice Ask (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-02-04
Överlämnad
2019-02-05
Anmäld
2019-02-06
Svarsdatum
2019-02-13
Sista svarsdatum
2019-02-13
Besvarad
2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under natten till den 31 januari drabbades Tele 2 och Comviq av omfattande störningar. Störningarna rapporterades av kunder i hela landet. Detta innebar att användare inte kunde använda mobiltelefoner för att ringa samtal,  och att internetuppkopplingar stördes ut. Enligt SOS Alarm ska det, som tur var, fortfarande ha gått att ringa dem.

Mer allvarligt var att trygghetslarm, som används för att snabbt kunna larma hemtjänst, för äldre slogs ut i flera kommuner. Region Västmanland gick under morgonen upp i stabsläge då telefonistörningarna gjorde det svårt att nå fram till vården i regionen. I flera kommuner fick man kalla in extra personal för att, om möjligt, ringa eller åka ut till äldre med trygghetslarm för att kontrollera att allt var bra.

Det är uppenbart att samhällsviktig verksamhet av olika slag är sårbar för störningar. Vi måste arbeta aktivt för att minska denna sårbarhet. Det är en fråga som är angelägen inte bara för det civila utan även för den svenska krisberedskapen i stort. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska sårbarheten för it-störningar hos samhällsviktiga verksamheter?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:136 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)Ju2019/

00391/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:136 av Beatrice Ask (M)
Störningar hos Tele 2 och Comviq

Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska sårbarheten för it-störningar hos samhällsviktiga verksamheter.

Vårt samhälle är idag beroende av att det finns tillförlitliga elektroniska kommunikationstjänster som fungerar under alla förhållanden. Det märks inte minst när det inträffar en större störning hos en eller flera operatörer. I den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016/17:213) betonar regeringen vikten av att elektroniska kommunikationer ska vara både effektiva, säkra och robusta. Detta gäller givetvis särskilt larmtjänster och andra tjänster som människor är beroende av för att klara sin vardag. Förebyggande åtgärder kan också behöva vidtas för att skydda informationssystem mot antagonistiska handlingar, t.ex. it-angrepp. Vissa informationssystem som finns i samhällsviktiga verksamheter omfattas av säkerhetsskyddslagen om ett angrepp på ett sådant system kan resultera i skadekonsekvenser på nationell nivå. Den 1 april. 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft som bl.a. innehåller tydligare krav avseende informationssäkerhet.

I arbetet med att genomföra strategin har en mängd åtgärder vidtagits. Regeringen har bl.a. uppdragit åt sju myndigheter som har ett särskilt ansvar för samhällets informationssäkerhet (Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen) att ta fram en samlad handlingsplan för dessa myndigheters arbete inom sina respektive ansvarsområden utifrån målen i strategin. Syftet med uppdraget är att ge regeringen ett bättre underlag för att kunna analysera om myndigheternas planerade åtgärder är tillräckliga för att nå målsättningarna i strategin. Myndigheterna ska redovisa handlingsplanen senast den 1 mars och regeringen kommer därefter att analysera behovet av att vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 12 februari 2019 –

Mikael Damberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.