Till innehåll på sidan

Statsstödsansökan för elstöd till elintensiva företag

Skriftlig fråga 2022/23:843 av Aida Birinxhiku (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-06
Överlämnad
2023-07-06
Besvarad
2023-07-20
Sista svarsdatum
2023-07-20
Svarsdatum
2023-07-20
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Den 15 februari gav EU-kommissionen klartecken för regeringens aviserade elstöd till elintensiva företag. Regeringen uppgav i statsstödsansökan till EU-kommissionen att stödet finansieras genom årligt beslutade statliga budgetmedel. I budgetpropositionen för 2023 uppfördes ett nytt anslag på 2,4 miljarder kronor för att täcka elstödets kostnader. Den 20 april gav regeringen emellertid Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda intäkter från överbelastning i transmissionsnätet för el för att finansiera stödet till elintensiva företag. En sådan ansökan lämnades in och godkändes av Energimarknadsinspektionen.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är därför följande:

Har ministern, med anledning av ändringen av stödets finansieringskälla, ansett det motiverat att ändra eller komplettera uppgifterna till EU-kommissionen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:843 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03658 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:843 av Aida Birinxhiku (S) Statsstödsansökan för elstöd till elintensiva företag

Aida Birinxhiku har frågat mig om jag, med anledning av ändringen av stödets finansieringskälla, ansett det motiverat att ändra eller komplettera uppgifterna till EU-kommissionen.

Regeringen tar mycket allvarligt på den pressade situation som många företag hamnat i till följd av de höjda elpriserna. Elintensiva företag har drabbats särskilt av de höga elpriserna. De höga elpriserna riskerar att medföra att produktionen flyttar utomlands med följden att arbetstillfällen försvinner utomlands. För att ge dessa företag bättre förutsättningar att klara mycket höga elpriser under vintern 2022/2023 aviserade regeringen införandet av ett nytt ekonomiskt stöd till vissa särskilt drabbade företag i budgetpropositionen för 2023. Där framgår det att utgångspunkten är att åtgärderna finansieras med kapacitetsavgifter och att detta behövdes utredas av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och godkännas av Energimarknadsinspektionen efter ansökan från Svenska kraftnät.

I det uppdrag till Svenska kraftnät som regeringen lade den 20 april 2023, och som Aida Birinxhiku hänvisar till i sin fråga, framgår det att ansökan om finansiering ska ske i den utsträckning Svenska kraftnät kan upprätthålla förmågan att uppnå de prioriterade målen för kapacitetsavgifter i enlighet med artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el, där denna artikel reglerar hur intäkter från överbelastning (kapacitetsavgifter) får användas.

I beslutet från EU-kommissionen att godkänna det av regeringen anmälda stödet framgår det att den beräknade budgeten för stödet är 2,4 miljarder (SEK) och att åtgärden finansieras genom statsbudgeten. Det framgår också att kommissionen bedömer att stödet är förenligt med den inre marknaden i enlighet med artikel 107.3 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Genom detta har regeringen varit tydlig och transparent i sin kommunikation om finansieringen och agerat enligt vad som angavs i budgetpropositionen 2023 och i ansökan till EU-kommissionen. Regeringen har inte sett några behov av att ändra uppgifterna i anmälan som låg till grund för det beslut om godkännande som kommissionen fattat i ärendet.

Stockholm den 20 juli 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.