Statistik över läkemedelsförsäljning

Skriftlig fråga 2018/19:111 av Barbro Westerholm (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-02-01
Överlämnad
2019-02-01
Anmäld
2019-02-05
Svarsdatum
2019-02-13
Sista svarsdatum
2019-02-13
Besvarad
2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten kommer inom kort att stoppa utlämnandet av försäljningsstatistik där enskilda läkemedel kan identifieras. Beslutet grundar sig på en dom i Kammarrätten i Stockholm (dom av den 5 juni 2018 i mål 2359-18) som säger att försäljningsstatistik över enskilda läkemedel från myndighetens läkemedelsregister inte kan lämnas ut, eftersom detta skulle strida mot offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Försäljningsstatistik över enskilda läkemedel började lämnas ut för 40 år sedan och har enligt uppgift från Läkemedelsindustriföreningen (LIF) inte lett till några invändningar mot myndigheters hantering eller publicering av läkemedelsstatistik ned på enskild läkemedelsnivå.

Inskränkningarna i fråga om utlämnandet av statistik över läkemedelsförsäljningen leder nu till en rad negativa konsekvenser. Allmänhetens insyn i hur offentliga medel används till läkemedel försämras. Det blir omöjligt att nationellt följa introduktionen av samtliga nya läkemedel. Det blir också omöjligt att följa användningen nationellt av läkemedel som förskrivs till patienter med sällsynta sjukdomar samt läkemedel som klassificerats som särläkemedel. För hälso- och sjukvården blir det omöjligt att direkt följa effekterna av nationella och regionala interventioner i form av förmånsbegränsningar eller nya rekommendationer. Samtidigt försvåras jämförelse mellan läkemedelsanvändning i de olika regionerna. Till sist försvåras nordisk forskningssamverkan och valideringen av ingående grunddata i annan läkemedelsstatistik.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra så att den svenska läkemedelsstatistiken kan fungera på det effektiva, kvalitetssäkrade och transparenta sätt som den har gjort under de senaste 40 åren?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:111 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)S2019/00458/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:111 av Barbro Westerholm (L)
Statistik över läkemedelsförsäljning

Barbro Westerholm har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra så att den svenska läkemedelsstatistiken kan fungera på det effektiva, kvalitetssäkrade och transparenta sätt som den har gjort under de senaste 40 åren. Bakgrunden till frågan är den begränsning som E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har gjort jämfört med tidigare rutiner när det gäller utlämnande av uppgifter om försäljningsvolymer av specifika läkemedelsprodukter.

Regeringen håller med Barbro Westerholm om att begränsningarna i fråga om utlämnandet av statistik över läkemedelsförsäljningen kommer att leda till en rad negativa konsekvenser. Som Barbro Westerholm anför har försäljningsstatistik över enskilda läkemedel lämnats ut i flera decennier utan att detta har lett till några invändningar mot myndigheters hantering eller publicering av läkemedelsstatistik ned på enskild läkemedelsnivå. Denna praxis har förutom en bättre insyn för allmänheten i hur offentliga medel används till läkemedel även visat sig vara ett viktigt led i arbetet med att uppnå patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, både genom enkla statistiska analyser och mer avancerad läkemedelsepidemiologi.

I sin externa kommunikation om den nya policyn hänvisar E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen till Kammarrätten i Stockholms dom från den 5 juni 2018 i mål nr 2359–18. Det är dessa myndigheter som ska tillämpa lagstiftningen och tolka domen när det gäller deras möjligheter att lämna ut läkemedelsstatistik.

Med anledning av den situation som nu har uppstått kartlägger regeringen konsekvenserna av myndigheternas ställningstagande för de olika aktörerna. Denna kartläggning sker i dialog med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och flera av de beställare som har påverkats av den annonserade begränsningen. Med utgångspunkt i den bild som framkommer avser regeringen dels att återkomma om vilka möjligheter som finns för att på kort sikt lindra vissa negativa effekter av policyändringen, dels att beskriva hur frågan om transparens i läkemedelsstatistiken kan utredas på lång sikt.

Sammanfattningsvis är det regeringens ambition att läkemedelsstatistik även fortsättningsvis ska kunna hanteras på ett sätt som ger allmänheten insyn i utvecklingen på läkemedelsområdet och som samtidigt bidrar till ökad patientsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Stockholm den 13 februari 2019

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.