Spenderande av skattebetalarnas pengar

Skriftlig fråga 2016/17:491 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-12-12
Överlämnad
2016-12-12
Anmäld
2016-12-13
Svarsdatum
2016-12-27
Sista svarsdatum
2016-12-27
Besvarad
2016-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Ett projekt om värdegrunder inom statsförvaltningen inleddes år 2010. Det skulle ha avslutats vid årsskiftet till år 2011, men förlängdes med fyra år. Ambitionen var att skapa ett mer permanent förhållningssätt i etiska frågor för alla statstjänstemän. Så reagerade dåvarande statsrådet Stefan Attefall (KD) när det i medierna framkom att myndigheter spenderade skattebetalarnas pengar på i vissa fall iögonfallande påkostade fester med mera.

Den senaste tiden har det på nytt rapporterats om vidlyftigt spenderande av skattemedel. Aftonbladet har funnit att nästan 5,7 miljarder kronor har använts till representation, kurser och konferenser under år 2015. Naturligtvis är det inte så att varje spenderad krona har varit ett slöseri. Exempelvis är det i många fall motiverat med kompetensutveckling och personalvård, men vissa åtgärder verkar ha vidtagits i strid med gällande regler och riktlinjer. Till exempel har betydande belopp getts bort i dricks.

Det är angeläget att hantera skattebetalarnas pengar varsamt. Som tidigare socialministern Gustav Möller (S) uttryckte saken: Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta med anledning av den senaste tidens medieuppgifter om vidlyftigt spenderande av skattebetalarnas pengar i form av dricks med mera?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:491 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/04512/ESA

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:491 av Marta Obminska (M) Spenderande av skattebetalarnas pengar

Marta Obminska har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta mot bakgrund av medieuppgifter om vidlyftigt spenderande av skatte-betalarnas pengar.

Jag är glad över att Marta Obminska lyfter denna frågeställning. Det är inte acceptabelt med en utveckling som innebär att allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen riskerar urholkas till följd av brister i insikten av vilka krav som följer av att eftersträva en god förvaltningskultur.

Regeringens tillitsreform syftar bl.a. till att den statliga styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att verksamhetsnära kunskap, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande än vad den är idag. Detaljstyrningen ska minska till förmån för en mer strategisk styrning som kännetecknas av förtroende och tillit. I detta ingår att upprätthålla grundläggande värden som rättssäkerhet, jämlikhet, jämställdhet och medborgarperspektivet. Vi har en förvaltningsmodell som bygger på att myndigheterna ges stor frihet att utveckla verksamheten på det sätt som bäst gagnar det uppdrag man har att förvalta, men detta ska naturligtvis ske på ett sätt som står i överensstämmelse med övergripande regelverk för hur staten ska agera.

De ytterst ansvariga för ordning och reda på de statliga myndigheterna är myndighetscheferna och, i förekommande fall, dess styrelser. I budget-propositionen för 2017 har regeringen bl.a. uttalat att det krävs kunskap om och förståelse för de grundläggande värden som statsförvaltningen vilar på för att framgångsrikt kunna bedriva ett relevant ledarskap i staten (prop. 2016/17:1, UO2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 5 Statliga arbetsgivarfrågor, sid 88-89). Vidare betonades vikten av att samtliga myndighetschefer tar del av insatserna i regeringens chefsut-vecklingsprogram samt att rekryteringsprocesserna inför beslut om ny myndighetschef tydligt ska genomsyras av förvaltningspolitiska värden.

Jag tog den 6 december i år emot Värdegrundsdelegationens slutrapport ”Att säkerställa en god statsförvaltning”. Som Marta Obminska påpekar beslutade den förra regeringen att inrätta en sådan delegation med ett tidsbegränsat uppdrag under perioden 2013–2016. Slutrapporten inne-håller bl.a. ett antal förslag som syftar till att öka kunskapen om och respekten för de grundläggande rättsprinciper som gäller i statlig förvalt-ning. Därutöver innehåller den även en redovisning över de aktiviteter delegationen genomfört samt förslag till fortsatt organisering av dessa frågor. Min bedömning är att Värdegrundsdelegationen på ett värdefullt och relevant sätt bidragit till att lyfta frågorna om god förvaltningskultur i staten.

För att säkerställa att resultatet av delegationens arbete inte går förlorat till följd av att Värdegrundsdelegationens uppdrag nu löper ut, har regeringen beslutat att fr.o.m. 2017 ge Statskontoret i uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Bakgrunden till att ge ansvaret för frågorna en permanent hemvist är att det finns ett behov av att kontinuerligt arbeta med frågor rörande statstjänstemanna-rollen i förhållande till värden som demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service.

I det fortsatta arbetet för förtroendet för statsförvaltningen och dess anställda ska ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman vara i fokus. Detta är centrala delar i arbetet med den av regeringen lanserade tillitsreformen.

Stockholm den 22 december 2016

Ardalan Shekarabi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.