Specialpedagogiskt stöd till folkhögskolor

Skriftlig fråga 2017/18:115 av Håkan Bergman (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-10-17
Överlämnad
2017-10-17
Anmäld
2017-10-18
Svarsdatum
2017-10-25
Sista svarsdatum
2017-10-25
Besvarad
2017-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Folkhögskolorna är en unik, fristående del av det svenska utbildningssystemet men en oerhört viktig del. Folkhögskolorna bidrar till att utjämna utbildningsklyftor i samhället och till att höja bildnings- och utbildningsnivån. Genom studier vid våra folkhögskolor kan studerande få möjlighet att läsa in behörighet till vidare studier, studera olika profilkurser eller gå till yrkesutbildningar.

Särskilt viktigt är det för studerande som av olika skäl saknar grundutbildning, har med sig olika typer av funktionsnedsättningar, haft dåliga erfarenheter av tidigare skolgång eller inte fullföljt tidigare studier, en grupp som ökar på våra folkhögskolor. Folkhögskolorna erbjuder med pedagogik och arbetssätt en annan chans för många av dessa att växa som individer, få självförtroende i studier och en möjlighet att läsa vidare.

Folkhögskolorna kan söka särskilt utbildningsstöd och förstärkningsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att möta just deltagare med olika typer av funktionsnedsättningar, men bidragets täckningsgrad minskar då målgruppen för insatserna ökar och fler folkhögskolor söker bidragen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är den statliga myndighet som har uppdraget att arbeta för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs bland annat genom specialpedagogiskt stöd till huvudmän och skolor. En kompetens av hög kvalitet som dock inte alltid utnyttjas till fullo.

Dock ingår inte folkhögskolor i den målgruppen, vilket är olyckligt eftersom behoven av just sådant stöd och sådan rådgivning ökar.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Är ministern beredd att föreslå en förändring av Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag så att även folkhögskolor kan få ta del av myndighetens specialpedagogiska stöd till skolor?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:115 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/04108/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:115 av Håkan Bergman (S) Specialpedagogiskt stöd till folkhögskolor

Håkan Bergman har frågat mig om jag är beredd att föreslå en förändring av Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag så att även folkhögskolor kan få ta del av myndighetens specialpedagogiska stöd till skolor.

Jag instämmer i att folkhögskolorna är en oerhört viktig och unik fristående del av det svenska utbildningssystemet. Folkhögskolorna är i stort behov av specialpedagogisk kompetens för det samhällsåtagande de tar för personer med funktionsnedsättning, vilket SPSM konstaterar i den beställda rapporten Olika tillsammans från Linköpings universitet. Folkhögskolor kan därför söka bidrag ur anslaget Särskilt utbildningsstöd för stödperson, merkostnader för insatser för studerande med funktionsnedsättning och utvecklingsprojekt. Syftet med det särskilda utbildningsstödet är bl.a. att underlätta studier på folkhögskolan för personer med funktionsnedsättning. Skolan ska bland annat ges möjlighet att anställa stödpersoner för att kursdeltagare med funktionsnedsättning ska få möjlighet att klara sin studiesituation. Skolan kan även få bidrag för andra åtgärder, till exempel kostnader för teckentolk eller anpassning av teknisk utrustning och läromedel.

Härutöver kan folkhögskolorna, som Håkan Bergman skriver, söka om ett förstärkningsbidrag. Förstärkningsbidraget är till för pedagogiska insatser som hör till den ordinarie verksamheten, men som det behövs mera av när man vänder sig till studerande med funktionsnedsättning. De insatser folkhögskolorna kan söka bidrag för är ökad lärartäthet och ökade kurator och psykologinsatser. Förstärkningsbidraget administreras av SPSM på uppdrag av Folkbildningsrådet som utbetalar bidraget.

I de fall då folkhögskolekurser är upphandlade av kommunen och därmed ingår i det offentliga skolväsendet, kan skolan vända sig till SPSM med en förfrågan om specialpedagogiskt stöd. Det special-pedagogiska stödet utgörs av stöd till personalen vid skolan i arbetet med elev eller elever med funktionsnedsättning.

Redan i dag ges således folkhögskolorna möjligheter till stöd i arbetet med elever med funktionsnedsättning. Som Håkan Bergman uppger har täckningsgraden minskat vad gäller det särskilda utbildningsstödet då målgruppen för insatserna ökar och fler folkhögskolor söker bidragen. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2018 att anslaget för det särskilda utbildningsstödet utökas med 30 miljoner kronor årligen. Detta är viktigt för att folkhögskolorna ska ha möjlighet att ge deltagarna det stöd i undervisningen som de behöver.

Stockholm den 25 oktober 2017

Gustav Fridolin

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.