Socialtjänstens utsatta situation

Skriftlig fråga 2015/16:726 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-02
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

 

Med anledning av det stora tryck som socialtjänsten på många håll i landet är utsatt för, är det angeläget att regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér tydligt redogör för vilka konkreta åtgärder som regeringen planerar att genomföra nu för att lösa den allvarliga situationen. Det räcker inte att följa utvecklingen och konstatera att läget är allvarligt. Socialtjänsten upplevde en utsatt situation redan innan folkvandringar i Europa, vilket skapat ett extra ordinärt tryck i Sverige under hösten.

Situationen är för närvarande oacceptabel. Ett konkret exempel är ett hem för vård eller boende, HVB, i Emmaboda. Det rapporteras om ett våldsamt upplopp på detta HVB-hem under onsdagskvällen den 27 januari. Det ska, enligt uppgifter, bo uppemot 30 människor där. Personalen kände sig hotad och tvingad att låsa in sig i väntan på hjälp från polisen. Nu är 19 personer misstänkta för våldsamt upplopp.

I SVT:s Agenda i söndags den 24 januari redogör statsrådet Regnér för sin syn på socialtjänsten: Läget är akut. Vi har jobbat med det här under hela 2015, särskilt under hösten så har vi varje torsdag fattat beslut för att förstärka på olika vis. [] vi har tagit en rad beslut för att försöka följa situationen.

Det som bland annat finns att följa är hur 86 kommuner redan lex Sarah-anmält sig, och hur ytterligare 85 kommuner överväger att göra detta för att situationen är så allvarlig att socialtjänsten inte kan fullgöra sina lagstadgade uppgifter på ett acceptabelt sätt. Utsatta människor hamnar i kläm och personalen utsätts för en orimlig arbetssituation. Hur många fler av alla Sveriges 290 kommuner ska behöva lex Sarah-anmäla sig för att regeringen ska agera? Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål, och den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, ska snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nu en 51-punktslista med konkreta åtgärder som de anser måste genomföras för att lätta på trycket inom socialtjänsten. Statsrådet Regnér tycks vara nöjd med regeringens åtgärder. Det handlar främst om en statlig satsning på 250 miljoner kronor, det vill säga inte ens 1 miljon kronor per kommun. Därtill handlar det bland annat om en ny boendeform för ensamkommande barn, stödboende, som utretts sedan år 2012. Det vill säga en viktig åtgärd men som inte kommer av det aktuella läget.

Med anledning av det allvarliga läget är det nu angeläget att få denna nya boendeform på plats. Samtidigt är det viktigt att göra rätt från början. Vi föreslog i riksdagen i vår motion med anledning av propositionen om stödboende att bland annat alla utförare, oavsett driftsform, ska ha tillstånd att bedriva stödboende. Därtill se över möjligheten att införa skarpa sanktioner i flera steg vid misskötsel och genomföra regelbunden tillsyn och uppföljning. Tyvärr valde regeringen att inte hörsamma våra konkreta förslag.

Därtill är det allvarligt att regeringen väljer att spara pengar på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som har i uppdrag att utföra tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom de olika boendeformerna i socialtjänsten. På s. 184 i budgetpropositionen utgiftsområde 9 framgår att besparingen nästa år uppgår till över 59 miljoner kronor. Det är inte rimligt. Vi föreslår tvärtom att Ivo ges ytterligare resurser, motsvarande 47 miljoner kronor per år.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till regeringen och ansvariga statsrådet Åsa Regnér:

Vilka ytterligare konkreta åtgärder ska regeringen genomföra nu för att vara behjälplig till hårt ansatta kommuner och medarbetare i socialtjänsten med anledning av den allvarliga situationen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:726 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/00777/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:726 av Cecilia Widegren (M) Socialtjänstens utsatta situation

Cecilia Widegren har frågat mig vilka ytterligare konkreta åtgärder regeringen ska genomföra för att vara behjälplig till hårt ansatta kommuner och medarbetare i socialtjänsten med anledning av den allvarliga situationen.

Förutom de åtgärder som nämns i frågan, dvs. satsningen på bemanning och kompetens och den nya placeringsformen stödboende, har regeringen beslutat om ett stort antal åtgärder för att stödja socialtjänsten med personal. Det handlar om höjda ersättningar till kommunerna för mottagande av nyanlända från den 1 januari 2016 samt 9,8 miljarder extra till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag inrättat en svarsfunktion för att ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingsituationen. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HVB) och tillfälliga regeländringar trädde i kraft den 1 januari 2016. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka kommunera i arbetet med att rekrytera och behålla socionomer. Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag att samordna informationsinsatser om familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man och särskilt förordnad vårdnadshavare för barn och unga, för att underlätta för kommunerna i arbetet med att rekrytera familjehem och jourhem m.m.

De uppdrag som regeringen har beslutat nu i januari 2016 handlar om ett samlat uppdrag till Socialstyrelsen med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn m.m. och ett uppdrag till länsstyrelserna om ensamkommande barn som försvinner. Uppdraget till Socialstyrelsen innefattar bl.a. en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn, i relevanta delar revidera kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn och unga, ta fram ett särskilt målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- och familjehem som tar emot ett ensamkommande barn, samt utreda behovet av ett kunskapsstöd för personalen på HVB och stödboenden i arbetet med målgruppen ensamkommande barn och unga. Uppdraget till länsstyrelserna innebär bl.a. att analysera och föreslå åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner samt sprida resultat och metoder till myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer.

Cecilia Widegren tar upp den pressade situationen för personalen på landets HVB-hem. Jag delar Cecilia Widegrens uppfattning att boendena måste vara en trygg miljö – för både medarbetare och barn. Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga, planera och följa upp arbetet för en god miljö. Jag för en kontinuerlig dialog med kommunala företrädare, fackliga organisationer och andra utförare för att diskutera situationen på bl.a. HVB-hemmen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför tillsyn av samtliga HVB och stödboenden årligen. Verksamheter ska inspekteras flera gånger per år om det behövs. Det bör innebära att IVO kommer att inspektera verksamheter som brister vid flera tillfällen under ett år. Regeringen följer IVO och utvecklingen på området löpande för att säkerställa en rättssäker och effektiv tillsyn för barnen och en bra arbetsmiljö för personalen.

Avslutningsvis, kommunernas sociala barn- och ungdomsvård var väldigt ansträngd redan när jag tillträdde. Det är och har sedan jag tillträdde varit en prioriterad fråga för mig och regeringen. För att både stödja socialtjänsten med personal och för att skapa återhämtning i systemet har regeringen vidtagit ett stort antal åtgärder. Jag vill också lyfta fram det fantastiska arbete som genomförs av socialtjänstens medarbetare runtom i landet.

Stockholm den 10 februari 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.