Snus och e-cigaretter

Skriftlig fråga 2015/16:1005 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-17
Överlämnad
2016-03-18
Anmäld
2016-03-22
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den 1 mars överlämnades den statliga utredningen En översyn av tobakslagen – Nya steg mot minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) till statsrådet Gabriel Wikström. Utredningen presenterar en lång rad förslag som spänner över flera olika politikområden och utskott.

Bland annat föreslås att det svenska snuset, som sedan 1971 lytt under svensk livsmedelslagstiftning, inte längre ska omfattas av denna. Det innebär att krav om vattenkvalitet, renlighet och gränsvärden för oönskade ämnen försvinner.

Motivet till detta anges vara att branschen för snusprodukter redan präglas av stark kvalitetsmedvetenhet. Detta kompletteras med proposition 2015/16:82 där regeringen föreslår att krav på innehållsförteckning på snusdosor avregleras och att nikotinmärkning förbjuds.

Samtidigt har regeringen mottagit utredningen Mer gemensamma tobaksregler, Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet om bestämmelser om e-cigaretter, i vilket samma utredare föreslår regeringen att den nya nikotinprodukten e-cigaretter måste ha innehållsförteckning och att nikotinstyrka anges på förpackningen. Men det föreslås inga restriktioner kring smaksättning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Avser statsrådet att föreslå lagändringar som förbjuder tillverkare av snus att märka sina dosor med smak, förbjuder nikotinmärkning och avreglerar deras tillverkaransvar under tillsyn av Livsmedelsverket, samtidigt som regeringen avser att tillåta elektroniska cigaretter med lagkrav på innehållsförteckning och att nikotininnehåll framgår på förpackningen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1005 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02111/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1005 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Snus och e-cigaretter

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag avser att föreslå lagändringar som förbjuder tillverkare av snus att märka sina dosor med smak, förbjuder nikotinmärkning och avreglerar deras tillverkaransvar under tillsyn av Livsmedelsverket, samtidigt som regeringen avser att tillåta elektroniska cigaretter med lagkrav på innehållsförteckning och att nikotininnehåll framgår på förpackningen.

Vad gäller uppgifter om nikotinhalt på tobaksvaror har regeringen, i propositionen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv, föreslagit att tobaksvaror inte får märkas med uppgifter om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid. Detta följer av bestämmelser i tobaksproduktdirektivet och anledningen är produkter med lägre halter kan uppfattas som mindre skadliga och därmed vilseledande för konsumenter.

När det gäller övriga frågor har jag nyligen mottagit Tobaksdirektivsutredningens förslag En översyn av tobakslagen – Nya steg mot minskat tobaksbruk, samt utredningens promemoria om ett genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter. Regeringen har ännu inte tagit ställning till den fortsatta hanteringen av utredningens förslag i dessa delar.

Stockholm den 30 mars 2016

Gabriel Wikström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.