Till innehåll på sidan

Skydd för yrkestiteln fysioterapeut inom djursjukvården

Skriftlig fråga 2015/16:1033 av Kristina Yngwe (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-24
Överlämnad
2016-03-24
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06
Besvarad
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sedan den 1 januari 2014 får alla nyexaminerade inom humansjukvård benämningen legitimerad fysioterapeut i stället för sjukgymnast. Legitimerad fysioterapeut är nu en skyddad titel som inte får användas av andra än de som har yrkeslegitimation. Denna förändring omfattas dock inte av djursjukvården. Det innebär att djur riskerar att bli felbehandlade av personer som saknar rätt kompetens eftersom vem som helst får kalla sig fysioterapeut.

För att skydda djur och djurägare från felbehandlingar och förhindra missförstånd behövs tydligare regelverk kring vad djurhälsopersonal får kalla sig.

Därför är min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Kommer statsrådet att införa åtgärder för att säkra djurhälsan genom att skydda titeln legitimerad fysioterapeut inom djursjukvården och i så fall när?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1033 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/02364/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1033 av Kristina Yngwe (C) Skydd för yrkestiteln fysioterapeut inom djursjukvården

Kristina Yngwe har frågat mig om jag kommer att införa åtgärder för att säkra djurhälsan genom att skydda titeln legitimerad fysioterapeut inom djursjukvården och i så fall när.

I regeringens proposition 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård bedömde regeringen bl.a. att behovet av kompetenstillskott från humansjukvården t.ex. inom området för rehabilitering kommer att bestå under överskådlig tid. Av detta skäl infördes en behörighets-reglering som innebär att Jordbruksverket kan godkänna personer med humanmedicinsk legitimation för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Genom godkännandeförfarandet tillhör sådana personer djurhälsopersonalen och omfattas av lagens bestämmelser om ansvar för de egna arbetsuppgifterna, tillsyn, disciplinåtgärder m.m.

För legitimerad fysioterapeut (eller sjukgymnast) gäller att de efter genomgången tilläggsutbildning kan ansöka hos Jordbruksverket om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Redan idag finns ett skydd för yrkesutövarna genom att beteckningen ”godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård” bara får användas av den som godkänts av Jordbruksverket. Hittills har Jordbruksverket godkänt 46 sjukgymnaster.

Införande av ett titelskydd för fysioterapeut inom djurens hälso- och sjukvård skulle kräva en lagändring. Konsekvenserna av en sådan ändring behöver utredas. Jag bedömer att det är lämpligt att frågan utreds i en framtida översyn av lagstiftningen inom detta område. Jag kan i dagsläget inte närmare precisera när en sådan kan inledas.

Stockholm den 6 april 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.