Skattereglerna för vindkraften

Skriftlig fråga 2022/23:788 av Elsa Widding (-)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-14
Överlämnad
2023-06-14
Anmäld
2023-06-15
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Skatteregler för vindkraften i Sverige är i dag mycket generösa där samtliga regeringar under de senaste 15 åren har låtit vindkraften ha kvar sina avskrivningsregler. Dessa regler var ämnade för en annan tid med små vindkraftverk som normalt stod på en jordbruksfastighet. I dag har vindkraftverken vuxit i storlek och livslängd, och de etableringar som uppförs i dag är mer att likna vid stora industriparker.

Ett vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier enligt ett ställningstagande 2005 från Skatteverket (dnr 130 208909-05/111). Detta ställningstagande grundar sig på ett förhandsbesked från 1992 avseende ett gårdsverk på en jordbruksfastighet. Utvecklingen har sprungit ifrån den bedömningen men likväl har den blivit ett kryphål i skattelagstiftningen som hela världens vindkraftsbolag kan utnyttja genom att bilda svenska dotterbolag, även för el som inte är avsedd att säljas i Sverige.

Förhandsbeskedet kommunicerades samtidigt som de nya reglerna i skattereformen började gälla. Dessa innebar bland annat att inkomstslaget jordbruksfastighet togs bort, och i fortsättningen deklarerades samtliga jordbruk i inkomstslaget näringsverksamhet.

Det borde dock inte vara korrekt att hänföra ett vindkraftverk till ett byggnadsinventarium så som i dag sker och därför bör det felaktiga ställningstaganden från 2005 ändras genom en stopplagstiftning.

Att kunna skriva av ett vindkraftverk som ett byggnadsinventarium innebär en stor skatteförmån. Det innebär att bolaget kan skriva av ett vindkraftverk enligt inventariereglerna, det vill säga på fem år. Observera att detta gäller skattemässigt. Bokföringsmässigt gäller en helt annan avskrivningsplan varför det skattemässiga och det bokförda resultatet kan skilja sig högst avsevärt.

Som ett illustrativt exempel kan nämnas det börsnoterade bolaget Arise AB som dels uppför egna vindkraftverk, dels förvaltar vindkraftverk åt andra bolag. Enligt bolagets årsredovisning 2022 gjorde bolaget sitt bästa resultat någonsin. Rörelsevinsten låg på 790 miljoner kronor. På grund av de gynnsamma avskrivningsreglerna var likväl det skattemässiga resultat 0 SEK. Således behövde inte Arise AB betala någon inkomstskatt på sitt rekordresultat. Arise AB har dessutom kvar ett förlustavdrag som troligtvis innebär att de ej heller kommer att betala någon skatt för 2023. 

Sverige har blivit ett skatteparadis för internationella vindkraftsbolag som producerar el i Sverige till kunder inom hela EU. Alla internationella bolag i vindkraftsbranschen ges möjlighet att utnyttja de mycket generösa svenska avskrivningsreglerna på el som produceras i Sverige. Det räcker att blida ett svenskt dotterbolag som bygger och driver vindkraftverken. Redan första året som ett verk tas i bruk erhålls ett skattemässigt förlustavdrag på 30 procent av byggkostnaden. Ofta täcker detta avdrag hela det första årets vinst och skapar därmed ett förlustavdrag för påföljande år.

Bolagen vill dock i sin redovisning uppvisa en maximal vinst som kan attrahera investeringar i bolaget och gör kreditgivningen enklare. Därför är det gynnsamt att redovisa långa bokföringsmässiga avskrivningar som då ger en högre vinst. Skattemässigt skriver bolagen alltså av på 5 år men i räkenskaperna skrivs vindkraftverken av på 25–30 år. Detta ger en sådan stor skatteförmån att det lockar hit många av världens vindkraftsbolag att uppföra verk i vår vackra natur. Kina äger markbygden. Spansk vindkraft vill bygga kustnära i Bottenviken, utefter Jungfrukusten och utanför Oxelösund. Ett tyskt bolag kontrollerad av en fond från Förenade Arabemiraten vill bygga i Bottenviken. OX2, som är ett svenskt bolag som ansöker om tillstånd, säljer ofta bolaget som fått tillståndet till utländska intressen.

Svenska regeringar har i alla tider varit angelägna om att täppa till luckor i lagstiftningen som inneburit att vissa skattskyldiga kunnat sänka sin skatt genom regelverk som avvikit från grunderna inom skattelagstiftningen. Detta har man dock förbisett vad gäller vindkraften.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Vad är anledningen till att ministern och regeringen har valt att inte koppla skattereglerna för vindkraften till redovisningen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:788 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/02000 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:788 av Elsa Widding (-)
Skattereglerna för vindkraften

Elsa Widding har frågat mig varför regeringen har valt att inte koppla skattereglerna för vindkraften till redovisningen. Frågan är ställd mot bakgrund av att vindkraftverk behandlas som byggnadsinventarier vid inkomstbeskattningen, och därmed skattemässigt kan skrivas av på fem år. Den ekonomiska livslängden är dock betydligt längre vilket innebär att vindkraftverk skrivs av under längre tid i redovisningen.

Utgifter för att anskaffa en byggnad ska som utgångspunkt dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Avdragen ska baseras på byggnadens ekonomiska livslängd. För byggnadsinventarier gäller dock reglerna om inventarier vilket normalt innebär en snabbare avskrivningstakt. I skatteregelverket finns allmänna bestämmelser om hur klassificeringen som byggnad respektive byggnadsinventarier ska göras. Det finns inte några särskilda regler för vindkraftverk. Såväl Skatterättsnämnden som Skatteverket har bedömt att vindkraftverk är sådana konstruktioner som ska behandlas som byggnadsinventarier enligt definitionen. Även mobilmaster och solcellsanläggningar är sådana konstruktioner som enligt Skatteverket ska räknas som byggnadsinventarier om de har ett särskilt byggnadsvärde vid fastighetstaxeringen.

Stockholm den 21 juni 2023

Elisabeth Svantesson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.