Skattebefrielse för miljöbränslen

Skriftlig fråga 2019/20:1957 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-08-14
Överlämnad
2020-08-17
Anmäld
2020-08-20
Svarsdatum
2020-08-31
Sista svarsdatum
2020-08-31
Besvarad
2020-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I somras fick Sverige besked från EU-kommissionen om att skattebefrielsen för biogas kommer att förlängas med 10 år. Det var ett mycket positivt besked. Biogasen spelar en viktig roll för att minska utsläppen från transportsektorn. Men Sverige har även ansökt om undantag från EU:s statsstödsregler gällande etanol (E85) och biodiesel (HVO). Där har Sverige, märkligt nog, ännu inte fått något svar. Den skattebefrielsen löper ut vid årsskiftet om EU inte beslutar om förlängning. Dessutom finns stor risk för att skatteundantaget endast förlängs med ett år, något som inte är tillräckligt för att skapa långsiktiga förutsättningar för hållbara drivmedel.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad gör ministern för att Sverige så snart som möjligt ska få ett positivt besked om skattebefrielsen för etanol och biodiesel samt att vi ska få besked för längre än endast ytterligare ett års undantag?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1957 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)Fi2020/

03378/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1957 av Jens Holm (V)
Skattebefrielse för miljöbränslen

Jens Holm har frågat mig vad jag gör för att Sverige så snart som möjligt ska få ett positivt besked om skattebefrielsen för etanol och biodiesel samt att vi ska få besked för längre än endast ytterligare ett år.

Det nuvarande statsstödsgodkännandet för skattebefrielse till höginblandade flytande biodrivmedel gäller till och med utgången av 2020. Enligt EU:s riktlinjer om statligt stöd får stöd inte ges till livsmedelsbaserade biodrivmedel efter 2020. EU-kommissionen har varit negativt inställd till fortsatt skattebefrielse trots att Sverige under flera år försökt att få till en förändring i EU:s synsätt på livsmedelsbaserade biodrivmedel. Kommissionens inställning har hittills varit att ett stöd till livsmedelsbaserade biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och därför inte kan anses vara förenligt med den inre marknaden efter 2020. Kommissionen har därför varit tydlig med att eventuella förlängda godkännande endast kan ges för en kortare period.

Regeringen lämnade, efter omfattande underhandsdiskussioner med kommissionen, den 12 augusti 2020 in en ansökan om förlängning av statsstödsgodkännandet till kommissionen. Regeringen har goda förhoppningar om besked inom kort.

Regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att höginblandade biodrivmedel, även efter 2021, ska kunna gynnas framför fossila drivmedel. Detta sker bl.a. inom ramen för den översyn som kommissionen inlett av de energi- och miljöstödsriktlinjer som innehåller bestämmelser om stöd till biodrivmedel. Regeringen avser fortsatt verka för att energiskattedirektivet och andra relevanta delar av EU:s regelverk ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.

Stockholm den 31 augusti 2020

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.