Till innehåll på sidan

Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol

Skriftlig fråga 2016/17:1565 av Ewa Thalén Finné (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-06-08
Överlämnad
2017-06-09
Anmäld
2017-06-12
Svarsdatum
2017-06-21
Sista svarsdatum
2017-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Sverige är i dag det enda landet i hela EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. En vanlig uppfattning är att det skulle strida mot Systembolagets alkoholmonopol, undergräva dess legitimitet eller hota vår folkhälsa. Inget kunde vara mer fel.

Genom att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga egenproducerade drycker som öl, vin och cider skulle vi kunna stödja småföretagare och skapa förutsättningar för en gynnsam landsbygdsutveckling med fler arbetstillfällen och ökad turism som följd.

Gårdsförsäljning av alkohol skulle inte heller äventyra folkhälsan, då det handlar om att underlätta för små lokala vinproducenter och mikrobryggerier som framställer småskaliga och hantverksmässiga produkteri liten skala, snarare än att uppnå stora försäljningsvolymer.

Gårdsförsäljning av alkohol är nu tillåtet och finns i varierande form i våra nordiska grannländer Danmark, Norge och Finland. Det som fungerar hos våra nordiska grannar borde naturligtvis vara tillåtet och fungera även här.

För att se vilka effekterna blir om vi tillåter gårdsförsäljning av alkohol borde det därför vara en framkomlig väg att utse en försöksregion, till exempel Skåne, för att se vilken inverkan det kan tänkas ha på turism och arbetstillfällen i regionen. Södra Sverige har dessutom redan i dag många småskaliga vinproducenter och mikrobryggerier och skulle därför passa bra till ett försöksprojekt av detta slag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Kommer ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att låta Skåne bli en försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol, och i så fall när?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1565 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03507/FS

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1565 av Ewa Thalén Finné (M) Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol

Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta några åtgärder för att låta Skåne bli en försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol, och i så fall när.

Eftersom gårdsförsäljning inte är tillåtet i Sverige saknas de lagliga förutsättningarna för att låta Skåne blir en försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

Ewa Thalén Finné hänvisar till att gårdsförsäljning är tillåten ibland annat Finland. I Finland är gårdsförsäljning tillåten under vissa villkor, bland annat att dryckerna baseras på bär, frukter eller andra växtdelar från en växtzon som ligger norr om den sextionde nordliga breddgraden. Den finska lagstiftningen har dock ifrågasatts av kommissionen.

Den utredning som haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för gårdsförsäljning i Sverige, konstaterade att en EU-rättsligt legitim reglering av sådan försäljning kräver att även utländska tillverkare ges tillträde till den svenska marknaden, liksom att försäljning inte bara kan tillåtas på landsbygden. Med andra ord så handlar frågan om gårdsförsäljning inte bara om begränsad försäljning av alkoholdrycker tillverkade på svenska gårdar, utan om en verksamhet som kan omfatta såväl landsbygd som storstad och såväl svenska som utländska aktörer.

Jag menar därför att frågan om gårdsförsäljning behöver ses i ett större alkoholpolitiskt sammanhang. Den svenska alkoholpolitiken har som främsta syfte att skydda folkhälsan. Desintresseringsprincipen är en mycket viktig princip för att uppnå detta syfte. Den innebär att det i Sverige inte ska finnas några ekonomiska intressen i detaljhandelsled som kan bidra till ökad försäljning och därmed ökad alkoholkonsumtion. Det är alltså denna princip som det svenska detaljhandelsmonopolet vilar på. EU-domstolen har också erkänt desintresseringsprincipens betydelse för att värna de intressen som ligger till grund för ett detaljhandelsmonopol. Att tillåta gårdsförsäljning skulle innebära ett avsteg från denna princip och därmed riskera legitimiteten för det svenska detaljhandelsmonopolet och trovärdigheten i den svenska alkoholpolitiken.

Stockholm den 21 juni 2017

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.