Sfi-lärare

Skriftlig fråga 2015/16:1088 av Ida Drougge (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-11
Överlämnad
2016-04-12
Anmäld
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Antalet personer som behöver lära sig svenska både inom sfi och på ankomstboenden ökar nu snabbt. Bara de senaste tio åren har antalet som behöver sfi fördubblats. För att Sverige på riktigt ska vara ett öppet land behöver de som kommer hit få en riktig möjlighet att bli en del av det svenska samhället, tala språket och få ett jobb.

Regeringen har föreslagit satsningar och insatser 2015 i syfte att ge kompetensutveckling och behörighet till redan undervisande lärare, men också för att locka fler till yrket. Men hur ska det ske och, framför allt, hur ska det lyckas? Jo, Skolverket ska utforma en kampanj. Vem som helst borde förstå att det inte räcker. Vi behöver inte heller gissa att detta inte kommer att fungera, utan vi ser redan nu att det höstterminen 2015 inte har fungerat. På flera orter i framför allt norra Sverige står platserna tomma. Det kan alltså inte handla om reklam.

Ministern har vidare nämnt att regeringen vill satsa på sfi-lärare genom lärarlönelyftet, en satsning som inte går sfi-lärarna till del. Tvärtom riskerar detta att få den effekten att studenter som står i valet och kvalet kring ämnesinriktning nu väljer bort sfi till förmån för svenska.

Min fråga till statsrådet är därför:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att fler utbildar sig till sfi-lärare?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1088 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2016/01818/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1088 av Ida Drougge (M) Sfi-lärare

Ida Drougge har frågat mig om hur jag avser att säkerställa att fler utbildar sig till sfi-lärare.

Precis som Ida Drougge är jag övertygad om att de nyanlända behöver lära sig svenska vilket kräver en bra utbildning i svenska för invandrare (sfi). Språket är nyckeln till att komma ut i arbetslivet och till att de nyanlända ska få en reell möjlighet att bli en del av det öppna svenska samhället. Regeringen vill att sfi ska hålla hög kvalitet. För att utbildningen ska kunna göra det är det nödvändigt att det finns lärare, och att dessa lärare har rätt behörighet och hög kompetens.

Det är ett stort bekymmer att det är brist på behöriga sfi-lärare. För att åtgärda bristen krävs framför allt två saker: dels behöver fler välja att utbilda sig till och arbeta som sfi-lärare, dels behöver de obehöriga

sfi-lärare som redan i dag undervisar inom sfi ha förutsättningar att vidareutbilda sig så att de blir behöriga.

För att fler ska välja att bli sfi-lärare behöver hela läraryrkets status och attraktivitet stärkas. Regeringen sätter fokus på hur fler vägar kan skapas in i läraryrket, men också på att de som redan är lärare ska välja att stanna i yrket. Det handlar bl.a. om hur huvudmännen kan arbeta för att lärares arbetsmiljö kan förbättras och hur lärares administrativa arbetsbörda kan minska.

Precis som Ida Drougge skriver har regeringen gett Statens skolverk i uppdrag att arbeta med att attrahera fler att vilja bli sfi-lärare. Insatsen ska också motivera lärare som redan i dag arbetar inom sfi och svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) att fördjupa sin kompetens inom ämnet svenska som andraspråk. På så sätt kan vi öka utbildningsanordnares möjlighet att rekrytera behöriga lärare. Som Ida Drougge påpekar räcker inte detta, men satsningen kan få fler att få upp ögonen för det viktiga och meningsfulla yrket sfi-lärare. Enligt Statistiska centralbyrån finns det drygt 39 000 utbildade lärare som arbetar i yrken utanför skolan, och dessa skulle kunna motiveras till att vilja arbeta i skolväsendet igen genom satsningen.

För att förutsättningarna för att fler som redan i dag arbetar som lärare i sfi ska bli behöriga har regeringen dessutom förstärkt satsningen Lärarlyftet II. Lärarlyftet II är den kompetensutvecklingssatsning som ger lärare möjlighet att läsa in behörighet för den undervisning de bedriver. Genom den höjda ersättningsnivån för utbildning som avser svenska som andraspråk får fler sfi-lärare möjlighet att läsa ämnet svenska som andraspråk, som är det ämne som ger behörighet att undervisa i sfi. Intresset att läsa svenska som andraspråk inom ramen för Lärarlyftet II har ökat sedan regeringen höjde ersättningen till huvudmännen och enligt uppgifter från Skolverket fylls platserna av sökande.

Att öka andelen behöriga lärare är ett sätt att upprätthålla och stärka kvaliteten i sfi. Ett annat sätt är att ge sfi-lärare annan kompetensutveckling som gör att de på ett bättre sätt kan anpassa sin undervisning till varje elev. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att ta fram ett stödmaterial när det gäller alfabetisering, eller grundläggande litteracitet, och läs- och skrivinlärning som kan vara till stöd och hjälp för de lärare som ska undervisa elever som saknar kunskaper i att läsa och skriva eller som kan ett annat alfabet än det latinska vi använder i svenskan.

Regeringen vill motivera och stimulera fler att vilja bli lärare och att fördjupa sin kompetens inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux. Efter förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) har därför 100 miljoner kronor avsatts för en satsning på bl.a. ökad kompetens för lärare inom sfi under 2016. I propositionen Vårändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16:99) föreslår regeringen dessutom att satsningen på ökad kompetens för sfi-lärare ska förstärkas med ytterligare 40 miljoner kronor. Regeringen vill motivera och stimulera fler att vilja bli lärare och att fördjupa sin kompetens inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux. Det innebär att sammanlagt 140 miljoner kronor föreslås satsas på ökad kompetens för lärare inom sfi och svenska som andraspråk inom komvux under 2016.

Avslutningsvis: utifrån den rådande flyktingsituationen kommer regeringen även i fortsättningen att ägna stor uppmärksamhet åt sfi och sfi-lärarna.

Stockholm den 20 april 2016

Aida Hadzialic

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.