Rullstolsgarage

Skriftlig fråga 2020/21:839 av Lars Beckman (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-12-03
Överlämnad
2020-12-03
Anmäld
2020-12-04
Svarsdatum
2020-12-16
Sista svarsdatum
2020-12-16
Besvarad
2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

De som har en funktionsvariation och behöver samhällets stöd har haft en svår och tuff tid sedan 2014. Tusentals personer har förlorat sin personliga assistans enligt LSS, och tusentals ytterligare kommer enligt regeringens egen budget och prognos att mista den värdefulla och för många livsavgörande insatsen.

Även den som är i behov av en bil som är anpassad har fått se stora försämringar då bilstödet i princip har halverats de senaste åren. Nu kommer det ny statistik om bostadsanpassningsbidraget där det framkommer att även kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget har minskat kraftigt i Sverige trots en växande befolkning. (Källa: Funktionshinderpolitik, nr 4.)

En sådan anpassning är ett så kallat rullstolsgarage. Det har historiskt fungerat så att regionerna tillhandhåller permobil medan kommunerna säkerställer att det finns ett rullstolsgarage, som en bostadsanpassning. Nu visar det sig att kommunerna har omtolkat lagen så att ett rullstolsgarage inte ska räknas som fast egendom utan som lös egendom, och då beviljar kommunen helt enkelt det inte. Kan en individ inte visa regionen att man kan förvara en permobil säkert så kommer individen inte att få en permobil. Regionerna har ingen skyldighet att tillhandahålla rullstolsgarage med dagens lagstiftning.

Konsekvensen blir då för en man boende i västra Gästrikland med palliativ vård att Region Gävleborg säger att man avser att ta tillbaka mannens permobil om han inte säkerställer att han har ett rullstolsgarage att förvara den i. Kommunen han bor i vägrar dock att bevilja det som en bostadsanpassning. Om mannen hade råd skulle han då möjligtvis kunna köpa ett rullstolsgarage själv, till en kostnad av 50 000 kronor, men i hans och många andras fall saknas de ekonomiska möjligheterna.

Personer har alltså rätt att få låna en permobil för att klara av sitt vardagsliv men förhindras på grund av rådande tolkningar av lagen för bostadsanpassning. För den enskilde har det förstås mycket stor betydelse att man får möjlighet till både permobil och rullstolsgarage.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att personer har tillgång till rullstolsgarage och att de därmed med hjälp av sin permobil kan leva ett mobilt liv som alla andra?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:839 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:839 av Lars Beckman (M) Rullstolsgarage

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att personer har tillgång till rullstolsgarage och att de därmed med hjälp av sin permobil kan leva ett mobilt liv som alla andra.

Regeringens funktionshinderspolitik tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället. För att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken finns det behov av att bl.a. stödja kommuner och regioner i deras funktionshinderspolitiska arbete. Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med länsstyrelserna ge stöd till regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

Vad gäller frågan om bostadsanpassningsbidrag för rullstolsgarage så får inte regeringen uttrycka sig i enskilda fall. I förarbetena (prop. 2017/28:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag) uttrycker dock regeringen att i likhet med vad som gällde tidigare ska bidrag kunna lämnas till exempel tillbyggnader.


I förarbetena anges också avsikten att bidrag i vissa fall ska kunna lämnas för enklare förråd för rullstol och andra viktiga hjälpmedel.

Stockholm den 16 december 2020

Lena Hallengren

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.