Risker med LFV:s etablering i Norge

Skriftlig fråga 2015/16:1156 av Anders Åkesson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-26
Överlämnad
2016-04-27
Anmäld
2016-04-28
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sedan år 2010 är flygtrafikledningen vid svenska flygplatser konkurrensutsatt. Konkurrensutsättningen gjordes för att regionala och statliga flygplatser skulle kunna påverka sina kostnader för flygtrafikledningstjänst genom att kunna välja att utföra denna i egen regi eller genom att upphandla även från andra än Luftfartsverket (LFV). Det fanns en förväntan, vilken också i flera upphandlingar infriats, att minska kostnaderna för tjänsten genom en mer flexibel utformning av tjänsten och genom de prispressande mekanismerna vid en konkurrenssituation.

Efter 2010 agerade den dåvarande politiska oppositionen (S, MP, V och SD) för att stoppa upphandlingar vid ett antal flygplatser. I betänkande 2012/13:TU18 anförde den dåvarande oppositionen bland annat att det finns höga inträdesbarriärer gentemot nya aktörer när en marknad öppnas upp.

I dagsläget bedrivs lokal flygtrafikledning i Sverige dels av myndigheten LFV, dels av en privat aktör.

Flygtrafikledningstjänsten i Norge konkurrensutsättas nu för första gången. Den svenska myndigheten LFV har etablerat ett bolag i Norge, LFV Norway AS, och avser enligt uppgift att delta i den pågående upphandlingen vid två flygplatser.

Med anledning av ovanstående, och särskilt vad avser antagandet om höga inträdesbarriärer, vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anna Johansson:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att myndighetens LFV verksamheter i Norge över tid inte medför en risk för svenska staten, främst avseende ekonomiska aspekter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1156 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03138/SUBT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1156 av Anders Åkesson (C) Risker med LFV:s etablering i Norge

Anders Åkesson har frågat mig hur jag avser säkerställa att myndighetens LFV verksamheter i Norge över tid inte medför en risk för svenska staten, främst avseende ekonomiska aspekter.

Luftfartsverket (ofta förkortat LFV) är en myndighet som bildar en affärsverkskoncern tillsammans med de företag där staten genom verket direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande.

Riksdagen har bemyndigat regeringen att besluta om bildande av företag inom ramen för Luftfartsverkskoncernen (prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Luftfartsverket har hemställt om regeringens beslut att låta Luftfarsverket förvärva aktier eller andelar eller liknande i ett norskt aktiebolag. Begäran gällde ett bolag för etablering på den norska marknaden för flygtrafiktjänster (N2015/2635/SUBT). Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att Luftfartsverket direkt eller genom LFV Holding AB får förvärva aktier eller andelar eller liknande i ett norskt aktiebolag som ska bedriva flygtrafiktjänst och därmed förenliga tjänster i Norge. Regeringen har härmed medgivit att de formella organisatoriska förutsättningarna i form av ett bolag skapas för att kunna lämna anbud, däremot har Regeringen inte tagit ställning till frågan om anbud ska lämnas.

Luftfartsverket ska enligt förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten. Deltagande i upphandling av flygtrafiktjänster i Norge faller inom ramen för myndighetens instruktion och är därmed ett myndighetsbeslut.

Luftfartsverket är ett affärsverk som styrs av statsmakterna genom av Riksdagen fastställda ekonomiska mål avseende bl.a. räntabilitet. Affärsverksamhet innebär i sig alltid ett visst mått av risktagande. Statsmakterna fastställer därför också årligen Luftfartsverkets finansiella befogenheter och investeringsplan. Det är myndighetens ansvar att inom ramen för sina bemyndiganden bedriva verksamheten effektivt, bl.a. att genom att analysera och begränsa risknivån för olika delar av verksamheten, och säkerställa att statsmakternas mål uppfylls. Regeringen följer detta inom ramen för gängse myndighetsstyrning.

Alla anbud som lämnas och kontrakt som tecknas ska grundas på affärsmässighet och bidra till koncernens avkastning. Beslut om enskilda affärer ska godkännas av Luftfartsverkets styrelse. Det finns enligt min uppfattning inga skäl för särskilda åtgärder vad gäller eventuella anbud i Norge.

Stockholm den 4 maj 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.