Till innehåll på sidan

Resurstilldelningen till vägarna i Jämtlands län

Skriftlig fråga 2022/23:652 av Kalle Olsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-10
Överlämnad
2023-05-11
Anmäld
2023-05-12
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Vägarna i Jämtlands län lämnar mycket att önska, så pass mycket att i Transportföretagens senaste genomgång av skicket på det svenska vägnätet får vägarna i Jämtland epitetet sämst i Sverige. Det är tyvärr så det brukar se ut. I Motormännens återkommande granskningar av vägstandarden hamnar länet i botten.

För ett län som Jämtland blir den undermåliga vägstandarden extra kännbar. Länet har stor andel av befolkningen boende i glesbygdsområden. Ett vitt förgrenat och fungerande vägnät i länets alla delar är därför nödvändigt.

Förutom en befolkning utspridd över ett stort område (12 procent av landets yta) bidrar turism och tunga transporter från skogsnäringen till stort slitage på vägnätet.

Årligen avverkas cirka 7 miljoner ton timmer i Jämtlands län, varav cirka 75 procent vidareförädlas utanför länet.

Problemet är dubbelbottnat. Dels handlar det om de faktiska anslagsnivåerna till vägarna i Jämtlands län. Med nuvarande anslagsnivåer kommer dagens låga standard på det finmaskiga vägnätet att försämras, och hastigheterna kan behöva sänkas längs de större vägstråken. Dels handlar det om beräkningsgrunderna, som är själva förklaringen till de låga anslagsnivåerna. Det är för övrigt svårt att utröna hur olika parametrar påverkar den regionala medelstilldelningen.

Trots att Jämtland till ytan är Sveriges tredje största län – med ett statligt länsvägnät om 540 mil, varav 200 mil grusvägar – får länet ungefär lika mycket vägpengar som Blekinge. Således tas inte hänsyn till vägnätets omfattning eller det slitage på vägarna som kommer från tillfälliga besökare och den tunga trafiken.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

Är statsrådet beredd att se över beräkningsgrunderna för de regionala länsanslagen så att de avspeglar omfattningen av vägnätet och medborgarnas och industrins behov av fungerande vägar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:652 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02468 , LI2023/02476 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:652 Resurstilldelningen till vägarna i Jämtlands län och 2022/23:659 Analys av vägstandarden för en mer rättvis fördelning av länsanslagen båda av Kalle Olsson (S)

Kalle Olsson har frågat mig om jag är beredd att se över beräkningsgrunderna för de regionala länsanslagen så att de avspeglar omfattningen av vägnätet och medborgarnas och industrins behov av fungerande vägar. Kalle Olsson har vidare frågat mig om jag är beredd att ge Trafikverket i uppdrag att redovisa en analys över vägstandarden i länen för att få ett mer rättvisande underlag inför kommande beslut om länsanslagens fördelning. Jag väljer att svara på de båda frågorna i ett sammanhang.

En väl fungerande infrastruktur är viktig för att säkerställa en långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det är av stor betydelse att underhåll av vägarna håller en hög kvalitet. Det har betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet.

Jag vill förtydliga att vad det gäller underhåll sätts det av medel på nationell nivå och att det är Trafikverket som planerar för hela verksamheten. Länsplanerna omfattar investeringar i transportinfrastrukturen och där har regionerna möjlighet att göra de överväganden och prioriteringar som anses lämpliga.

Regeringen prioriterar underhåll. I regeringsförklaringen slog regeringen fast att det finns stora behov av underhåll av transportinfrastrukturen. Regeringens prioriteringar är därför att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Regeringen står i begrepp att inleda en ny infrastrukturplaneringsprocess. I den processen kommer regeringen bland annat att ta ställning till länsplaneramarna.

Stockholm den 17 maj 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.