Resurser för SRHR

Skriftlig fråga 2015/16:1069 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-06
Överlämnad
2016-04-07
Anmäld
2016-04-08
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen har kritiserats för sitt ointresse för frågor som rör SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Frågorna kan vara komplicerade men handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. I de nya hållbarhetsmålen finns SRHR-frågor med under flera delmål. Det gör att ansvaret för att driva frågorna samlat nu blir ännu större för de länder som orkar och vågar ta tag i dessa motvindsfrågor. Sverige har varit ett sådant land, och det finns stor samsyn om SRHR-frågornas vikt i Sveriges riksdag.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin hur stor andel av biståndsbudgeten statsrådet avser att avsätta för frågor som rör SRHR samt hur det beräknas.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1069 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1069 av Sofia Arkelsten (M) Resurser för SRHR

Sofia Arkelsten har frågat mig hur stor andel av biståndsbudgeten jag avser att avsätta för frågor som rör SRHR samt hur det beräknas.

Jag vill först understryka att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en högt prioriterad fråga för regeringen och en central del av vår feministiska utrikes- och utvecklingspolitik. Den stora samsyn om SRHR-frågornas vikt i Sveriges riksdag som Sofia Arkelsten riktigt framhåller är en styrka i vårt internationella agerande.

Sverige är en betydelsefull givare till SRHR i världen och står fast vid vårt kärnstöd till avgörande FN-organ i tider när många andra länder öronmärker sina anslag.

Under senare år har det svenska stödet till SRHR legat relativt stabilt på ca 60 procent av det svenska hälsobiståndet och ca 7-8 procent av det totala biståndet. Vår ambition är att ligga kvar på dessa nivåer. Det finns annan statistik som ger bilden av att en lägre andel av det svenska biståndet går till SRHR, men dessa siffror tar inte hänsyn till avräkningarna för flyktingkostnader, vilket UD:s statistik gör. UD:s statistik baseras på hur insatserna DAC-klassificeras.

I budgetpropositionen för 2016 värnar regeringen särskilt arbetet för SRHR bland annat genom ökade bidrag till UNFPA och bevarade anslag till UNAIDS trots ökade kostnader för flyktingavräkningar. I regleringsbrevet till Sida för 2016 slås också fast att Sida inom ramen för gällande strategier eller motsvarande särskilt ska värna insatser som främjar SRHR.

Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2017 återrapportera hur stor andel av biståndet som går till SRHR.

Stockholm den 13 april 2016

Isabella Lövin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.