Representationskontor som egen myndighet

Skriftlig fråga 2022/23:916 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-11
Överlämnad
2023-08-14
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-28
Sista svarsdatum
2023-08-28
Besvarad
2023-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 27 april 2022 beslutade riksdagen att bifalla bland annat Sverigedemokraternas förslag om att inrätta ett House of Sweden i Taipei, och det var enbart Socialdemokraterna som var emot vid omröstningen. Undertecknad, som länge drivit denna fråga, var efter det senaste valet naturligtvis mycket entusiastisk över hur den nytillträdda regeringen skulle lyckas ro detta i land. Potentialen med stärkta relationer och förbindelser med succélandet Taiwan är nämligen enorm.

Jag har själv besökt det nuvarande representationskontoret i Taipei och kan konstatera att bristerna med nuvarande system är förvånansvärt enkla att lösa, om man bara vill. 16 EU-länder har representation i Taiwan och av dessa är Sverige ett av de tre länder som enbart har en anställd.

Först och främst behövs därför en ökad bemanning, vilket inte är möjligt utan en ordentlig resursförstärkning (trenden är också att andra länder förstärker sina kontor). Det är inte rimligt att bara en person, med mycket begränsade befogenheter, ska ansvara för hela Taiwan trots att uppdraget såväl befolkningsmässigt som ekonomiskt motsvarar det representationsuppdrag som finns i Australien – men som ändå bör klassas som betydligt viktigare ur ett strategiskt perspektiv. Därtill krävs nya, bättre lokaler som är ändamålsenliga för det stora uppdrag som det bör vara med denna representation.

Utöver detta har vi problemet med de bristande möjligheter för representationskontoret att faktiskt agera. Att visumhanteringen med tillhörande administrativ verksamhet bör skötas i Taipei borde vara en självklarhet, men så är inte fallet i dag. En klart förbättrad passhantering är ett måste, om man önskar bidra till ökade kontakter mellan Sverige och Taiwan.

I dag finns det ungefär 50–60 svenska företag och cirka 350 svenska medborgare i Taiwan. Därtill finns det stor potential med framtida svenska studenter i Taiwan (och vice versa), som har ett mycket välfungerande utbildningsväsen. Det är jätteviktigt att främja Sverige på plats i Taiwan där vi underlättar för såväl kopplingar inom näringslivet som inom utbildningsväsendet (vilket kan ske genom ett aktivt arbete med study in Sweden) samtidigt som investeringar på olika sätt främjas.

Flera av de brister som finns har att göra med att representationen inte formellt och enligt lag är en myndighet. Därför vore en lagändring passande, i syfte att möjliggöra för kontoret att räknas som en myndighet.

Utrikesminister Tobias Billström förväntas mot bakgrund av detta svara på följande fråga:

 

Hur ser arbetet med att öka representationskontoret i Taiwans befogenheter ut, och kan vi förvänta oss att ministern verkar för en lagändring för att kunna räkna kontoret som en egen myndighet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:916 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 11246 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:916 av Markus Wiechel (SD)
Representationskontor som egen myndighet

Markus Wiechel har frågat mig hur arbetet med att öka representationskontoret i Taiwans befogenheter ser ut, och om det kan förväntas att jag verkar för en lagändring för att kunna räkna kontoret som en egen myndighet.

Regeringen ser kontinuerligt över formerna för Sveriges representation utomlands. Det tillkännagivande från riksdagen som Markus Wiechel nämner i sin fråga har mottagits av regeringen och frågan bereds inom Regeringskansliet.

Enligt förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen utgörs utrikesrepresentationen av utlandsmyndigheterna, honorärkonsulaten och Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika. Utlandsmyndigheter är beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat.

Sverige och Taiwan har goda förbindelser, bland annat ett brett utbyte på handels- och kulturområdena och en regelbunden dialog om gemensamt prioriterade frågor. Regeringen verkar för att utveckla förbindelserna med Taiwan och omhänderta svenska intressen.

Stockholm den 28 augusti 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.