Reglerad gårdsförsäljning

Skriftlig fråga 2015/16:663 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-21
Överlämnad
2016-01-22
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

 

Hot mot folkhälsan är det argument som ofta används i diskussionen angående reglerad gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider.

Andra menar att det är möjligt att förena en restriktiv alkoholpolitik med små gårdsbutiker som säljer högkvalitativa produkter. Den lilla, lokala produktion som är aktuell kommer att innebära små kvantiteter med till största del turister och finkänsliga experter som potentiell kundbas. Att en verksamhet i denna ringa omfattning på något sätt skulle utgöra ett hot mot alkoholmonopolet eller Systembolagets roll, inom ramen för det svenska monopolet, är att dra mycket långtgående slutsatser.

Folkhälsa ska ha framåtsyftande och verklighetsbaserade strategier för att nå effekt, inte minst för barn och unga. Likaså är det viktigt att det finns resurser för myndigheter och andra att agera mot svartsprit, smuggling och langning som är stora utmaningar. Hanterar nu inte regeringen alkoholpolitiken och folkhälsopolitiken framåtsyftande kan det snarare bli som så att staten tappar skatteintäkter, inte bara för att privatpersoner åker till Tyskland och inhandlar sina alkoholhaltiga drycker, eller av uppköpare som hämtar hem från andra länder, utan även för att lokalproducenter tolkar lagstiftningen annorlunda. Till exempel använder en vingård i Skåne möjligheten att vinflaskor först exporteras till Danmark för att sedan säljas lokalt.

En vingård i Skåne säljer sitt vin direkt till privatpersoner, enligt nyhetssajten Kit, utan att bryta mot lagen. Köparen går in på vingårdens hemsida, beställer och betalar. Vinet exporteras sedan till Danmark, till en butik som ägs av vingården, och där betalas dansk skatt. Flaskorna importeras sedan tillbaka till Sverige av köparen och dansk skatt dras av.

Dessa lösningar för att komma runt problematiken torde vara ett viktigt skäl att se till att restriktiv alkoholpolitik går i samklang med verkligheten.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga regeringen och ansvarigt statsråd folkhälsosminister Gabriel Wikström:

På vilket sätt avser statsrådet och regeringen att anpassa och, inom ramen för befintligt alkoholmonopol, möjliggöra reglerad gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:663 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/00496/FST

Dnr S2016/00583/FST

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:663 av Cecilia Widegren (M) Reglerad gårdsförsäljning och

Svar på fråga 2015/16:670 av Cecilia Widegren (M) Reglerad gårdsförsäljning på lika villkor

Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att anpassa och, inom ramen för befintligt alkoholmonopol, möjliggöra reglerad gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider?

Cecilia Widegren har även frågat närings- och innovationsministern om han avser att på alla områden, så även utanför tätorter, sträva efter lika villkor för svenska producenter, små som stora, och därför se till att detta även gäller för lokala dryckesproducenter? Frågan har överlämnats till mig.

Jag vet inte vilka personer Cecilia Widegren syftar på när hon skriver att ”andra menar att det är möjligt att förena en restriktiv alkoholpolitik med små gårdsbutiker som säljer högkvalitativa produkter”. Vad jag däremot vet är att den statliga utredningen om vissa alkoholfrågor (SOU 2010:98) slog fast att det inte skulle vara möjligt att begränsa gårdsförsäljningen så att enbart svenska vinproducenter skulle kunna sälja mindre kvantiteter av sitt egenproducerade vin till besökare på gården. Gårdsförsäljningen skulle behöva göras tillgänglig för producenter i hela EU för att inte strida mot EU:s regler om diskriminering. Därmed skulle europeiska alkoholproducenter kunna öppna butiker i Sverige utan att produktionen sker på den svenska landsbygden.

Utifrån ett EU-rättsligt perspektiv måste den svenska alkoholpolitiken framstå som trovärdig, sammanhängande och konsekvent. Det finns risk för att rättfärdigandegrunden för detaljhandelsmonopolet skulle bli

ifrågasatt om Sverige skulle införa en lag om gårdsförsäljning som tillåter en ny försäljningskanal av alkohol till konsumenter parallellt med den ensamrätt som Systembolaget innehar.

Liksom Cecilia Widegren anser regeringen att det är viktigt att folkhälsoarbetet har framåtsyftande och verklighetsbaserade strategier för att nå effekt, inte minst för barn och unga. Det är också skälet till att handel med alkoholdrycker ska vara kontrollerad. Tillgänglighetens betydelse har slagits fast i forskning och regeringen väljer därför att bygga politiken utifrån kunskapen om att minskad allmän alkoholkonsumtion leder till minskade alkoholskador i befolkningen.

Ett av de viktigaste preventiva verktygen som finns för att minska alkoholens skadeverkningar är vårt detaljhandelsmonopol. Genom att Systembolaget kontrollerar etableringar/försäljningskanaler, öppettider och genomför kontroll av ålder, berusning och risk för langning så säkerställs en begränsning av tillgängligheten.

Gårdsförsäljningen i sig torde inte utgöra något hot mot folkhälsan men att genomföra reformer som kan äventyra det svenska monopolet är ett mycket allvarligt hot mot folkhälsan. Det går inte att med säkerhet veta hur en prövning av det aktuella förslaget skulle kunna utfalla i EU-domstolen, men jag är inte beredd att riskera monopolet som är grundbulten i den svenska alkoholpolitiken.

Stockholm den 3 februari 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.