Regionala utvecklingsmedel

Skriftlig fråga 2015/16:1386 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-21
Överlämnad
2016-06-21
Anmäld
2016-06-22
Svarsdatum
2016-06-29
Sista svarsdatum
2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I en tidigare skriftlig fråga från mig om föregripande av riksdagens behandling av propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län - redogör jag för propositionen och vissa åtgärder som regeringen vidtagit. Jag nämner där att Regeringskansliet vill att länsstyrelserna ska förhandla med regionförbunden/landstingen om hur statens pengar till regional utveckling ska fördelas. Om de inte blir överens fördelas 95 procent till landstingen och 5 procent till länsstyrelserna.

Det framstår som svårt att se framför sig hur en förhandling ska gå till, när parterna redan från början vet vad slutresultatet skulle bli om de inte lyckas komma överens, och detta slutresultat är mycket förmånligt för den ena av parterna. Varför skulle landstingen givet denna utgångspunkt gå med på att få mindre än 95 procent av utvecklingsmedlen? Om regeringen hade menat att detta skulle vara en verklig förhandling hade regeringen rimligen inte i förväg informerat parterna om vad resultatet skulle bli om de inte lyckas bli överens. Nu får man närmast intrycket att detta är ett spel för gallerierna, som tar tid och kraft, men knappast är särskilt meningsfullt.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi:

Varför tar statsrådet initiativ till förhandlingar av detta slag, när förutsättningarna är sådana att landstingen inte har någon anledning att nöja sig med mindre än 95 procent av de ifrågavarande medlen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1386 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02510/SFÖ

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1386 av Marta Obminska (M) Regionala utvecklingsmedel

Marta Obminska har frågat mig varför tar statsrådet initiativ till förhandlingar när förutsättningarna är sådana att landstingen inte har någon anledning att nöja sig med mindre än 95 procent av de ifrågavarande medlen?

Maria Obminska hänvisar i denna fråga till en tidigare skriftlig fråga från henne om att Regeringskansliet vill att länsstyrelsen ska förhandla med regionförbund/landstingen om hur statens pengar till regional utveckling ska fördelas.

Regeringen fattade den 26 maj 2016 beslut om propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2015/16:176). Av propositionen framgår att det är två anslag som berörs av förslaget om ändrat regionalt utvecklingsansvar i berörda län, dels anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, dels anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Jag utgår från att Marta Obminskas fråga avser det sist nämnda.

I propositionen skriver regeringen att överföringen av utvecklingsansvaret kommer att föranleda en omfördelning av medel under anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Vidare framför regeringen att det bör även fortsättningsvis vara en uppgift för regeringen att fördela medlen från ovan nämnda anslag.

Stockholm den 29 juni 2016

Ardalan Shekarabi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.