Regeringens strategi för norra Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:654 av Kalle Olsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-10
Överlämnad
2023-05-11
Anmäld
2023-05-12
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I norra och mellersta Sverige växer framtidens gröna industrier fram. Vi ser bland annat en utveckling mot tillverkning av fossilfritt stål och batterier till fordonsindustrin, framställning av grön vätgas och omfattande livsmedelsproduktion. Den tidigare socialdemokratiska regeringen jobbade hårt för att möjliggöra denna utveckling. 

Nu ankommer det på den regeringen Kristersson att ta vidare det arbete som den tidigare regeringen påbörjade. Det som hittills framkommit väcker emellertid en del frågor, både i förhållande till de beslut som regeringen fattat, exempelvis neddragningarna på utbildningsplatser och stöd till omställning, och också i termer av perspektiv.

När regeringen talar om norra Sverige är det otydligt vad som ingår i begreppet. I en debattartikel undertecknad av statsråden Busch, Pehrson och Carlson nämns endast Norrbotten och Västerbotten explicit (Dagens industri den 11 januari). Tittar man däremot på verkligheten ser vi en våg investeringar svepa över mellersta och norra Sverige. För att nämna några exempel: I Östersund väntas en etablering av datacenter och livsmedelsproduktion som kommer att skapa 1 000 arbetstillfällen samt ytterligare dubbelt så många indirekta arbetstillfällen. Det är en investering på 18 miljarder kronor. I Timrå väntas en ny fabrik för tillverkning av viktiga komponenter för batteritillverkning ge 1 900 arbetstillfällen, en investering på 14 miljarder kronor. I Ludvika väntas upp till nya 1 000 arbetstillfällen efter att Hitachi vunnit en stor order värd 147 miljarder kronor.

I DI-artikeln anges att regeringens strategi för norra Sverige kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen. De områden som ska beröras i strategin är energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan.

Här är det viktigt att förstå att de utmaningar som regeringsföreträdarna belyser i debattartikeln är fullt ut tillämpliga på den stora omställning som också sker i Jämtlands, Västernorrlands och Dalarnas län. Det handlar om mycket stora etableringar av elintensiv grön industri som rymmer enorma möjligheter men också stora utmaningar. Norrbottens och Västerbottens län var tidigt ute i att bereda möjligheter för den gröna industriella omställningen att ta fart i Sverige. Man har på många sätt visat vägen. Nu följer fler län i norra och mellersta Sverige efter. Då vore det olyckligt och okunnigt av regeringen att i sina styrande dokument anlägga för snäva perspektiv som exkluderar delar av landet som står inför likartade utmaningar och möjligheter. Behovet av offensiva satsningar för bostadsbyggande, kompetensförsörjning och bättre samordning är skriande i hela norra och mellersta Sverige. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är följande: 

Avser ministern att verka för att inkludera alla län i norra och mellersta Sverige, som står inför likartade utmaningar, i regeringens strategi för norra Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:654 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03106 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:654 av Kalle Olsson (S)
Regeringens strategi för norra Sverige

Kalle Olsson har frågat mig om jag avser att verka för att inkludera alla län i norra och mellersta Sverige, som står inför likartade utmaningar, i regeringens strategi för norra Sverige.

Det finns en gyllene möjlighet för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen hela Europa. Regeringen avser därför att ta fram en samlad långsiktig strategi för att främja den gröna nyindustrialiseringen.

Regeringens strategi kommer att ha fokus på Norrbottens och Västerbottens län där omställningen är av en historiskt stor omfattning med flera stora parallella företagsetableringar och företagsexpansioner som planeras att realiseras i mycket snabb takt. Den samhällsomvandling som sker till följd av dessa industrisatsningar skapar utmaningar inom många områden där bl.a. ny elproduktion, infrastruktur, bostäder, utbildningsmöjligheter och kompetensinflyttning snabbt måste komma på plats. Fokus ligger därmed i linje med de uppdrag som såväl den förra som den sittande regeringen givit till samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län (N2020/03132 respektive N2022/02328).

Strategiskt viktiga områden för regeringen, såsom stärkt fossilfri elproduktion, kompetensförsörjning och förenklade tillståndsprocesser, är av stor vikt för omställningen i hela landet, inte minst för andra län som attraherar större företagsetableringar och företagsexpansioner. Det lärande och de innovativa samarbeten som nu skapas i Norrbotten och Västerbotten kommer därmed att kunna understödja liknande omställningsprocesser i andra delar av landet. Till detta bidrar även Tillväxtverkets uppdrag att bistå regioner och kommuner i hela landet med insatser vid varsel och omställning, där arbete med större företagsetableringar och företagsexpansioner ingår (N2022/00781).

Regeringen arbetar dessutom genom den generella närings- och förenklingspolitiken för alla svenska företags konkurrenskraft och för att minska företagens regelbörda. Regeringen har bland annat stärkt företagsportalen verksamt.se och Regelrådets arbete med att granska konsekvensutredningar av förslag som kan få effekter av betydelse för företag.

Stockholm den 16 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.