Till innehåll på sidan

regeringens planering inför arbetsåret 2000/01

Skriftlig fråga 1999/2000:1241 av Larsson, Maria (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2000-07-24
Besvarad
2000-08-09
Anmäld
2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 24 juli

Fråga 1999/2000:1241

av Maria Larsson (kd) till statsminister Göran Persson om regeringens planering inför arbetsåret 2000/01

I Statistiska uppgifter för riksmötet 1999/2000 kan man utläsa att regeringens planering av avlämnande av propositioner under det riksdagsår som förflutit stämt dåligt med utfallet. 43 av de totalt 107 aviserade propositionerna har inkommit till riksdagen för sent i förhållande till regeringens egen planering. Detta är en ökning jämfört med riksdagsåret 1998/99 då 35 av 122 inkom för sent.

Utöver detta kan i statistiken också utläsas att det till riksdagen inkom 33 propositioner som ej över huvud taget aviserats i planeringen samt att 82 propositioner aviserats men aldrig inkommit till riksdagen. Resultatet härvidlag är också betydligt sämre än riksdagsåret 1998/99.

Det framstår som om regeringens förmåga till planering fungerar något bristfälligt i detta avseende. Detta skapar naturligtvis problem internt i Regeringskansliet. Men det skapar självfallet också stora problem för riksdagens arbete, såväl vad gäller utskott som partiknutet arbete. Det är av största betydelse att regeringens propositionsplanering fungerar bättre inför kommande riksdagsår.

Vad avser statsministern vidta för åtgärder för att förbättra överensstämmandet mellan regeringens planering för avlämnande av propositioner och den faktiska tidpunkten för avlämnandet?

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1241 besvarad av

den 7 augusti

Svar på fråga 1999/2000:1241 om regeringens planering inför arbetsåret 2000/01

Statsminister Göran Persson

Maria Larsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att förbättra överensstämmandet mellan regeringens planering för avlämnande av propositioner och den faktiska tidpunkten för avlämnandet.

Inom Regeringskansliet görs det fortlöpande stora ansträngningar för att planera verksamheten och att utveckla den interna styrnings- och planeringsprocessen. Detta gäller såväl arbetet med propositioner som övrig verksamhet.

Ambitionen är självfallet att så noga som möjligt följa den plan för avlämnandet av propositioner som tillställs riksdagen. I detta syfte diskuteras fortlöpande dessa frågor mellan Statsrådsberedningen och departementen. Företrädare för Regeringskansliet träffar också regelbundet företrädare för riksdagen för att diskutera bl.a. planeringen av propositionsavlämnandet. Kontakter hålls självfallet även mellan respektive fackdepartement och riksdagsutskott för att diskutera och informera om tidpunkter för avlämnandet av propositioner.

Trots dessa ansträngningar kan man konstatera att det finns en del brister i propositionsavlämnandet. Detta beror bl.a. på att arbetet i Regeringskansliet ofta är svårplanerat. Detta i sin tur hänger samman med det faktum att arbetet i Regeringskansliet till stor del är styrt av oförutsedda händelser i vår omvärld. Men ambitionen från regeringens och Regeringskansliets sida är att liksom hittills aktivt arbeta för en god propositionsplanering.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.