Till innehåll på sidan

Regeringens hantering av omställningsstudiestödet

Skriftlig fråga 2022/23:602 av Ciczie Weidby (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-25
Överlämnad
2023-04-26
Anmäld
2023-04-27
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Förra veckan rapporterade Sveriges Radios Ekot att CSN inte kommer att hinna med att hantera alla ansökningar om omställningsstudiestöd. Enligt CSN:s prognos kommer knappt 5 000 personer att beviljas omställningsstudiestöd i år – omkring 4 000 färre än beräknat. Det innebär att närmare häften av de 1,36 miljarder som staten har avsatt till det nya omställningsstudiestödet riskerar att frysa inne.

Omställningsstudiestödet var en del av den så kallade LAS-överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter och har framställts som arbetstagarsidans stora framgång i förhandlingarna. Stödet ger yrkesverksamma möjlighet att förbättra sin kompetens och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Genom en trepartsöverenskommelse mellan stat, fack och arbetsgivare har staten förbundit sig att finansiera omställningsstudiestödet. Fullt utbyggt väntas stödet omfatta omkring 40 000 personer årligen (Arbetsvärlden den 27 januari 2022).

Om CSN ska kunna hantera alla ansökningar om omställningsstudiestöd behöver myndigheten ytterligare medel. Regeringen har dock valt att inte tillskjuta några ytterligare resurser till myndigheten i vårbudgeten. Utbildningsminister Mats Persson (L) vill i stället att CSN omprioriterar sina resurser (Arbetsvärlden den 19 april 2023).

Regeringens hantering av omställningsstudiestödet har fått kraftig kritik från flera fackliga organisationer. LO:s avtalssekreterare anser att det är oacceptabelt (Arbetet den 21 april 2023). Saco kräver bland annat CSN får de resurser som myndigheten har krävt för att klara handläggningen av omställningsstudiestödet (Arbetsvärlden den 21 april 2023). Akademikerförbundet SSR anser att regeringen begår avtalsbrott mot parterna när regeringen inte skjuter till de medel som krävs för att lösa sin del av trepartsöverenskommelsen (Altinget den 21 april 2023).

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hedra den överenskommelse som stat, fack och arbetsgivare träffat avseende omställningsstudiestödet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:602 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/01459 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:602 av Ciczie Weidby (V)
Regeringens hantering av omställningsstudiestödet

Ciczie Weidby har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att hedra den överenskommelse som stat, fack och arbetsgivare träffat avseende omställningsstudiestödet.

Regeringen inför omställningsstudiestödet precis på det sätt som aviserades i propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (prop. 2021/22:176) och som med stor majoritet antogs av riksdagen (endast Vänsterpartiet röstade emot). Propositionen utgår i sin tur från den överenskommelse som träffats med parterna. Det innebär bl.a. att Centrala studiestödsnämnden (CSN) har tillförts omfattande medel för utveckling och administration, för att säkerställa att omställningsstudiestödet kan fungera som avsett.

Det är många som ansöker om omställningsstudiestöd och handläggningstiderna är tyvärr alltför långa. Att rekrytera ny personal för handläggning av stödet tar dock tid och handläggningstiderna behöver kortas omgående. Regeringen bedömer att effektiviseringar och omprioriteringar inom CSN:s verksamhet är det mest effektiva sättet att minska handläggningstiderna på kort sikt.

Regeringen har därför gett CSN i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, till exempel genom effektiviseringar eller omprioritering av resurser från andra delar av myndighetens verksamhet. Utgångspunkten för uppdraget är att åtgärderna inte ska få någon större påverkan på övriga studiestödstagare. Myndigheten ska redovisa hur arbetet fortlöper månadsvis till Utbildningsdepartementet.

Stockholm den 3 maj 2023

Mats Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.